شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  

آهن آلات ، قیمت آهن، آهن ،نرخ آهن

لیست قیمت محصولات
 • میلگرد

  میلگرد

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد ساده کلاف (A1)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد ساده کلاف (A2)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد ساده کلاف (A3)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد آجدار کلاف (A2)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد آجدار کلاف (A3)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد ساده شاخه (A1)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد ساده شاخه (A2)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد ساده شاخه (A3)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد آجدار شاخه (A2)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد آجدار شاخه (A3)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد آجدار شاخه (A4)

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد ساده آلیاژی شاخه

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  میلگرد ساده آلیاژی کلاف

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  مفتول

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

  پایه بولت

  میلگرد در ایران دارای انواع آجدار و ساده و با دو حالت شاخه و کلاف عرضه می شود,که در حالت آجدار، آج های آن به شکل مارپیچ است.با توجه به نوسانات بازار،درصورتی که قصد خرید میلگرد,میلگرد ساده کلاف,میلگرد ساده شاخه,میلگرد آجدار کلاف و میلگرد آجدار ساده دارید،جهت گرفتن تاییدیه نهایی قیمت،با شماره تلفن:۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ (ایام اداری از ساعت8الی16)از سایت آهن گنجی(بازارآهن,بازارآهن پامنار,بازارآهن کمالشهرمرجع تعیین فی آهن,فی میلگرد و آهن آلات استان تهران و البرز) تماس حاصل فرمایید.

 • تیر آهن

  تیر آهن

 • پروفیل

  پروفیل

  پروفیل

  قوطی

  پروفیل

  درب و پنجره

  پروفیل

  مقاطع باز

  پروفیل

  استیل

  پروفیل

 • نبشی و ناودانی وسپری

  نبشی و ناودانی وسپری

 • لوله

  لوله

  لوله

 • ورق

  ورق

  ورق

 • تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه و چهار پهلو فولادی

  تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی

  تسمه آهنی آکارد‌ئونی

  تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی

  چهار پهلو فولادی

  تسمه آهنی و چهار پهلو فولادی

نماد اعتماد الکترونیکی
آخرین تغییرات قیمت محصولات در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
ردیف نام کالا نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
کد ملی کالا
(ایران کد)
1

میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)

متفرقه کیلوگرم ۲,۶۸۰
۲,۶۸۰
۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
2

میلگرد ساده ۶.۵ شاخه (A1)

صنایع آذر فولاد امین کیلوگرم ۲,۶۸۰
۲,۴۸۰
۰
3

میلگرد ساده ۱۴ شاخه (A1)

فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۶۸۰
۲,۵۸۰
۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
4

میلگرد ساده ۳۸ شاخه (A1)

صنایع آذر فولاد امین کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
۰۸۲۱۱۱۰۰۸۵۰۴۰۰۱۲
5

میلگرد ساده ۳۶ شاخه (A1)

ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
6

میلگرد ساده ۳۰ شاخه (A1)

متفرقه کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
7

میلگرد ساده ۲۵ شاخه (A1)

فولادکویرکاشان کیلوگرم ۰
۲,۵۸۰
۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
8

میلگرد ساده ۲۲ شاخه (A1)

فولادکویرکاشان کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۸۰
۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
9

قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۴۰ × ۵۰)

جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۳,۱۳۵
۳,۰۰۰
۰۸۲۱۱۱۰۰۷۶۸۷۰۱۰۸
10

نبشي 5 ضخامت 4mm

کیلوگرم ۲,۵۳۰
۲,۳۳۰
۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۷

آخرین اخبار :

زلزله و چگونگی مواجهه با آن
زلزله و چگونگی مواجهه با آن
سایت آهن گنجی-زلزله یکی از بلایای طبیعی است که انسانهای ناآگاه در هنگام وقوع آن دچارصدمات جانی و مالی جبران ناپذیری می شوند؛اما با مراجعه به عملکرد کشورهای دیگر بخصوص کشور ژاپن می توان راهکارهای علمی زیادی را از آنها آموخت .درحال حاضرباتوجه...
رشد ۳.۷ درصدی تولید فولاد خام در نوامبر ۲۰۱۷ رشد ۳.۷ درصدی تولید فولاد خام در نوامبر ۲۰۱۷
رشد ۳.۷ درصدی تولید فولاد خام در نوامبر ۲۰۱۷ رشد ۳.۷ درصدی تولید فولاد خام در نوامبر ۲۰۱۷
انجمن جهانی فولاد، گزارشی از عملکرد ۶۶ فولادساز بزرگ دنیا را در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ ارائه داد. بنا به این گزارش، میزان تولید فولاد خام در زمان یاد شده، حدود ۱۳۶.۳ میلیون تن گزارش شده است که این حجم تولید در مقایسه با نوامبر سال ۲۰۱۶، در حدو...