شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  

تیر آهن   ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

ردیف نام کالا نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

تیرآهن 12 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۴۰۰,۰۰۰
۳۹۸,۰۰۰
تاریخچه قیمت
2

تیرآهن 14 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۸۵۰۴۰۰۱۲

شاخه ۳۰۴,۰۰۰
۳۰۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت
3

تیرآهن 14 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۴۵۲,۰۰۰
۴۴۸,۰۰۰
تاریخچه قیمت
4

تیرآهن 14 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۱۵۷۰۶۰۰۱۰

شاخه ۳۱۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت
5

تیرآهن 16 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۵۳۲,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت
6

تیرآهن 16 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۸۵۰۴۰۰۲۹

شاخه ۳۸۹,۰۰۰
۳۸۸,۹۰۰
تاریخچه قیمت
7

تیرآهن 16 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۴۸۶,۰۰۰
۴۲۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت
8

تیرآهن 18 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۶۵۴,۰۰۰
۶۳۸,۰۰۰
تاریخچه قیمت
9

تیرآهن 18 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۵۳۰,۰۰۰
۵۳۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت
10

تیرآهن 20 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۸۲۰,۰۰۰
۸۱۵,۰۰۰
تاریخچه قیمت
11

تیرآهن 20 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۶۳۲,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت
12

تیرآهن 22 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۹۵۵,۰۰۰
۹۵۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت
13

تیرآهن 22 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۷۴۵,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت
14

تیرآهن 24 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۱,۱۲۰,۰۰۰
۱,۱۶۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت
15

تیرآهن 24 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۹۸۰,۰۰۰
۹۷۶,۰۰۰
تاریخچه قیمت
16

تیرآهن 27 کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

شاخه ۱,۳۳۰,۰۰۰
۱,۳۲۰,۰۰۰
تاریخچه قیمت