@ahanganji
۰۲۱-۳۳۹۰۴۷۵۶
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  

مقاطع باز   ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


ردیف نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

نبشی ورق۳۰×۳۰× ضخامتmm۲/۵جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
2

نبشی ورق۳۰×۳۰× ضخامتmm۳جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
3

نبشی ورق۴۰×۴۰× ضخامتmm۲/۵جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
4

نبشی ورق۴۰×۴۰× ضخامتmm۳جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
5

ناودانی ورق۴۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
6

ناودانی ورق۴۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
7

ناودانی ورق۴۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
8

ناودانی ورق۴۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
9

ناودانی ورق۴۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
10

ناودانی ورق۴۰ضخامت۶میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
11

ناودانی ورق۴۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
12

ناودانی ورق۴۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
13

ناودانی ورق۵۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
14

ناودانی ورق۵۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
15

ناودانی ورق۵۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
16

ناودانی ورق۵۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
17

ناودانی ورق۵۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
18

ناودانی ورق۵۰ضخامت۶میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
19

ناودانی ورق۵۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
20

ناودانی ورق۵۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
21

ناودانی ورق۶۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
22

ناودانی ورق۶۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
23

ناودانی ورق۶۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
24

ناودانی ورق۶۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
25

ناودانی ورق۶۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
26

ناودانی ورق۶۰ضخامت۶میلیمتر

متفرقه کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
27

ناودانی ورق۶۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
28

ناودانی ورق۶۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
29

ناودانی ورق۸۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
30

ناودانی ورق۸۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
31

ناودانی ورق۸۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
32

ناودانی ورق۸۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
33

ناودانی ورق۸۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
34

ناودانی ورق۸۰ضخامت۶میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
35

ناودانی ورق۸۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
36

ناودانی ورق۸۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
37

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۲میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
38

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۲/۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
39

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۳میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
40

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۴میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
41

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۵میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
42

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۸میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
43

ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۱۰میلیمتر

متفرقه کیلوگرم ۰ ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخچه قیمت
44

زد Z_۱۸ضخامت۲ شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
45

زد Z_۱۸ضخامت۳شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
46

زد Z_۲۰ضخامت۳/۵شاخه۶متری جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت

قیمت مقاطع باز 1.8

47

چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس

1.8 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت

قیمت مقاطع باز 2

48

چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس

2 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت

قیمت مقاطع باز 1.4

49

چهارچوب مکزیکی درون ۱۴-۸۶ضخامت۱/۴جهان پروفیل پارس

1.4 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت
50

چهارچوب مکزیکی درون ۱۴-۸۶ضخامت۱/۵جهان پروفیل پارس

پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت

قیمت مقاطع باز 1.8

51

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس

1.8 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت

قیمت مقاطع باز 2

52

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس

2 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت

قیمت مقاطع باز 1.8

53

چهارچوب ۱۶-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس

1.8 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت

قیمت مقاطع باز 2

54

چهارچوب ۱۶-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس

2 پروفیل:جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید تاریخچه قیمت

پروفیل های مقاطع باز از نوع ساختمانی جهت ساخت چهارچوب درب های چوبی،قاب اطراف پنجره ها در نمای بیرونی ساختمان،سقف سالن های بزرگ نظیر سوله های صنعتی ، سالن های ورزشی ، انبار ها ، پارکینگ ها وهمچنین درب های ورودی اصلی ابنیه بیشترین کاربرد را دارد.سایت آهن گنجی جهت رفاه حال مشتریان طبقه بندی بسیار ساده ای برای پروفیل مقاطع باز انجام داده است که عبارتند از: ۱-چهارچوب درب(شامل انواع فرانسوی،مکزیکی بیرون،مکزیکی درون،ساده). ۲-نبشی ورق(شامل انواع نبشی ورق۳۰×۳۰باضخامت۲/۵میل،نبشی ورق۴۰×۴۰ با ضخامت۲/۵میل...). ۳-ناودانی ورق(شامل انواع ناودانی ورق۴۰با ضخامت۲میل،ناودانی ورق۵۰باضخامت۲/۵میل...). ۴-پروفیل Z(شامل انواع زد Z_۱۸ضخامت۲ شاخه۶متری،زد Z_۲۰ضخامت۳/۵شاخه۶متری...).