شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  

میلگرد ساده حرارتی (A1)   ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

ردیف نام کالا نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

میلگرد ساده ۵٫۵ کلاف کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۵۶۰
۲,۵۵۰
تاریخچه قیمت
2

میلگرد ساده ۶٫۵ کلاف کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۴۶۰
۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت
3

میلگرد ساده ۶٫۵ کلاف کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۵۲۵
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت
4

میلگرد ساده 10 (شاخه 2 تا 4 متری) کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۳۴۰
۱,۹۲۰
تاریخچه قیمت
5

میلگرد ساده۱۲ کلاف کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
6

میلگرد ساده ۱۴ شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
7

میلگرد ساده ۱۴ شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۴۳۰
تاریخچه قیمت
8

میلگرد ساده ۱۶ شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
9

میلگرد ساده 18 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
10

میلگرد ساده 20 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
11

میلگرد ساده 22 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۱

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
12

میلگرد ساده 23 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
13

میلگرد ساده 25 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
14

میلگرد ساده 30 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
15

میلگرد ساده 30 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
16

میلگرد ساده 34 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
17

میلگرد ساده 36 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
18

میلگرد ساده 38 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
19

میلگرد ساده 40 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۵۸۰
۲,۵۶۰
تاریخچه قیمت
20

میلگرد ساده 12 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت
21

میلگرد ساده 14 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت
22

میلگرد ساده 16 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت
23

میلگرد ساده 18 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت
24

میلگرد ساده 20 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت
25

میلگرد ساده 22 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت
26

میلگرد ساده 25 شاخه کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۶۱۰
۲,۶۱۰
تاریخچه قیمت
27

میلگرد ساده 5.5 کلاف کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۴۸۰
تاریخچه قیمت
28

میلگرد ساده 6.5 شاخه کلاف کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۴۸۰
۲,۴۸۰
تاریخچه قیمت
29

میلگرد ساده 8 شاخه کلاف کد ملی کالا (ایران کد )  :۰

کیلوگرم ۲,۴۸۰
۰
تاریخچه قیمت