شماره تماس ۰۲۶۳-۴۸۰۸۰۰۰
ایام اداری از ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰  

نبشی آهنی   ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

ردیف نام کالا نام کارخانه واحد قیمت
(تومان)
جزئیات
1

نبشي 3 ضخامت ۳mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۱

کیلوگرم ۲,۲۲۰
۲,۲۲۰
تاریخچه قیمت
2

نبشي 3 ضخامت ۳mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۳۱۳۱۲۰۰۰۱

کیلوگرم ۲,۴۳۰
۲,۲۸۰
تاریخچه قیمت
3

نبشي 4 ضخامت 4mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۲

کیلوگرم ۲,۳۲۰
۲,۱۶۵
تاریخچه قیمت
4

نبشي 4 ضخامت 3mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۳۱۳۱۲۰۰۰۲

کیلوگرم ۲,۳۲۰
۲,۱۴۰
تاریخچه قیمت
5

نبشي 4 ضخامت 3mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۶۲۰۵۴۰۰۲۱

کیلوگرم ۲,۳۴۵
۲,۳۲۵
تاریخچه قیمت
6

نبشي 4.5 ضخامت 4mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۳

کیلوگرم ۲,۲۴۰
۰
تاریخچه قیمت
7

نبشي 4.5 ضخامت 5mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۵

شاخه ۲,۲۳۰
۰
تاریخچه قیمت
8

نبشي 5 ضخامت ۳mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۶

کیلوگرم ۲,۳۳۰
۲,۱۷۵
تاریخچه قیمت
9

نبشي 5 ضخامت 4mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۷

کیلوگرم ۲,۳۳۰
۲,۱۶۰
تاریخچه قیمت
10

نبشي 5 ضخامت 5mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۰۷

شاخه ۲,۱۹۰
۲,۱۵۰
تاریخچه قیمت
11

نبشي 5 ضخامت 5mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۶۲۰۵۴۰۰۲۲

شاخه ۲,۳۲۵
۲,۴۶۰
تاریخچه قیمت
12

نبشي ۶ ضخامت 3mm کد ملی کالا (ایران کد )  :۰۸۲۱۱۱۰۰۹۵۹۴۰۰۱۰

شاخه ۲,۳۵۰
۲,۲۸۰
تاریخچه قیمت