تیر آهن


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان 12 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان 12 ذوب آهن اصفهان شاخه ۶۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۶۴۰,۰۰۰

قیمت تیر آهن 14

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان 14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ بلند فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۳۵۰
تیرآهن ۱۴ کوتاه فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ یزد 14 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۳۹۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۷۵۰
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۳۹۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۷۵۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۳۹۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۷۵۰
تیرآهن۱۴ فولاد صنعت بناب 14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۱۴(۱۲۲کیلویی)-ظفر بناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۵,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۵کیلویی)-ظفربناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۵,۰۰۰
تیرآهن۱۴ فولاد فردوس باخترارومیه 14 تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان 14 ذوب آهن اصفهان شاخه ۷۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۷۵۵,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ شاخه نورد آریان فولاد 14 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۶۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۶۹۰,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۵۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۶۱۵,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۶۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۷۱۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۱۷ کیلویی فولاد آریا ذوب 14 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۳۲کیلویی فولاد آریا ذوب 14 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه نورد کوثر اهواز 14 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ شاخه سبک فایکو 14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه سنگین فایکو 14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه شاهین بناب 14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه بلند(۱۲۳کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 14 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه کوتاه(۶۱کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 14 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه فولاد فردوس باخترارومیه 14 تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۱۷کیلویی) 14 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه ۵۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۸۵,۰۰۰
تیرآهن۱۴ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۳۲کیلویی) 14 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه ۶۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۳۰۵,۰۰۰

قیمت تیر آهن 16

تیرآهن ۱۶ ذوب ‌آهن اصفهان 16 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ بلند فولاد ناب تبریز 16 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۳۰۰
تیرآهن ۱۶ کوتاه فولاد ناب تبریز 16 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ یزد 16 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ یزد 16 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان شاخه ۴۷۱,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۴۸۲,۵۰۰
تیرآهن۱۶ کوثر اهواز 16 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ شاهین بناب 16 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ شاخه ذوب آهن اصفهان 16 ذوب آهن اصفهان شاخه ۷۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۷۶۵,۰۰۰
تیرآهن ۱۶ شاخه نورد آریان فولاد 16 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۵۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۴۴۷,۰۰۰
تیرآهن۱۶ شاخه نورد کوثر اهواز 16 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه ۴۶۷,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۴۷۲,۵۰۰
تیرآهن۱۶ شاخه فابریک فایکو 16 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۸۹۲,۰۰۰
تیرآهن۱۶ شاخه شاهین بناب 16 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۶ شاخه بلند(۱۶۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 16 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۶ شاخه کوتاه(۸۴کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 16 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲۱۳,۰۰۰

قیمت تیر آهن 18

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان 18 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ بلند فولاد ناب تبریز 18 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۴۰۰
تیرآهن ۱۸ یزد 18 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ یزد 18 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان شاخه ۵۹۱,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۴۸۲,۵۰۰
تیرآهن۱۸ نورد کوثر اهواز 18 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ شاخه ذوب آهن اصفهان 18 ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۸۷۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۸ شاخه نورد آریان فولاد 18 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۶۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۵۹۰,۰۰۰
تیرآهن۱۸ شاخه نورد کوثر اهواز 18 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه ۵۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۵۷۴,۰۰۰
تیرآهن۱۸ شاخه فابریک فایکو 18 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۹۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۹۹۰,۰۰۰
تیرآهن۱۸ شاخه بلند(۱۹۶کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 18 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۸ شاخه کوتاه(۹۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 18 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر آهن 20

تیرآهن۲۰ ذوب آهن اصفهان 20 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۰ یزد 20 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ شاخه ذوب آهن اصفهان 20 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱,۱۶۰,۰۰۰
تیرآهن۲۰ شاخه نورد آریان فولاد 20 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۷۲۰,۰۰۰
تیرآهن۲۰ شاخه فولاد آریا ذوب 20 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۲۰ شاخه فابریک فایکو 20 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۱,۳۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱,۳۱۰,۰۰۰
تیرآهن۲۰ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد 20 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر آهن 22

تیرآهن۲۲ ذوب آهن اصفهان 22 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۲ یزد 22 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۲ شاخه ذوب آهن اصفهان 22 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱,۲۲۰,۰۰۰
تیرآهن۲۲ شاخه نوردآریان فولاد 22 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۹۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۸۴۷,۰۰۰
تیرآهن۲۲ شاخه فابریک فایکو 22 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱,۳۶۰,۰۰۰

قیمت تیر آهن 24

تیرآهن۲۴ 24 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۴ شاخه ذوب آهن اصفهان 24 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱,۴۱۰,۰۰۰
تیرآهن۲۴ شاخه نورد آریان فولاد 24 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۹۵۷,۰۰۰
تیرآهن۲۴ شاخه فابریک فایکو 24 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر آهن 27

تیرآهن۲۷ 27 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۷ شاخه ذوب آهن اصفهان 27 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱,۶۷۵,۰۰۰
تیرآهن۲۷ شاخه نورد آریان فولاد 27 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱,۲۴۲,۰۰۰

قیمت تیر آهن 30

تیرآهن۳۰ 30 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ شاخه ذوب آهن اصفهان 30 ذوب آهن اصفهان شاخه ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۲,۸۰۵,۰۰۰

در ایران طبق استاندارد ملی به شماره 1791 و استانداردهای اروپایی EN 10034 و DIN 1025 تیرآهن ها به سه صورت تولید می‌شوند:

تیرآهن IPE و INP در ارتفاع های ۸۰ الی ۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف‌ها و پل‌های لانه زنبوری استفاده می‌شود. 

تیرآهن IPE

این مقاطع جزء نیمرخ های سبک هستند و دارای مان اینرسی بزرگ حول محور قوی خود می باشند بنابراین برای استفاده بعنوان تیر مناسب بوده ولی بعنوان ستون معمولا به صورت مرکب بکار می روند. ضخامت بال این مقاطع ثابت بوده که موجب سهولت بیشتر اجرای اتصالات پیچی در بال آنها شده است.

 

تیرآهن INP

این تیرآهن ها از استاندارد های روسی و چینی گرفته شده اند و تمام خصوصیات IPE را دارا هستند با این تفاوت که ضخامت بال آنها متغییر بوده و اجرای اتصالات پیچی را مشکل می سازد.

 

تیرآهن IPB

تیرآهن های H یا تیر آهن‌های عریض که با نام بال پهن نیز شناخته می شوند. دارای بال های عریض تری نسبت به مقاطع قبلی هستند از این رو تفاوت ممان های اینرسی آنها حول دو محور اصلی خود تفاوت زیادی ندارند و می توانند به صورت تکی نیز بعنوان ستون مورد استفاده قرار گیرند. این نیمرخ ها در سه رده سبک، متوسط و سنگین تولید می شوند.

علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBv نشان دهنده تیرآهن بال پهن سنگین و IPBl نشان دهنده تیرآهن بال پهن سبک می‌باشد.

 

 

 

 

در ایران تیرآهن ها را براساس ارتفاع (یا عمق) آن ها بر حسب میلیمتر یا سانتیمتر معرفی می کنند. مثلا IPE 2200 و یا IPE 22 بیانگر نیمرخ های با ارتفاع 2200 میلیمتر، یا 22 سانتیمتر هستند.

تیرآهن های I شکل

تاریخچه تیرآهن های بال پهن