تیر آهن


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان
12
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
تیرآهن ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان
12
ذوب آهن اصفهان شاخه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت تیر آهن 14

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان
14
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تیرآهن ۱۴ بلند فولاد ناب تبریز
14
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۸۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تیرآهن ۱۴ کوتاه فولاد ناب تبریز
14
فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تیرآهن ۱۴ یزد
14
تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی)-جهان فولاد غرب
14
تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۳,۳۲۰ ۲,۶۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی)-جهان فولاد غرب
14
تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۳,۳۲۰ ۲,۶۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی)-جهان فولاد غرب
14
تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۳,۳۲۰ ۲,۶۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تیرآهن۱۴ فولاد صنعت بناب
14
تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن۱۴(۱۲۲کیلویی)-ظفر بناب
14
تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۱۶۰ ۴,۳۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تیرآهن۱۴(۱۳۵کیلویی)-ظفربناب
14
تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن۱۴ فولاد فردوس باخترارومیه
14
تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان
14
ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تیرآهن ۱۴ شاخه نورد آریان فولاد
14
تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب
14
تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۴۲۰,۰۰۰ ۳۷۳,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب
14
تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۳۹۰,۰۰۰ ۳۴۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب
14
تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۴۵۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۱۷ کیلویی فولاد آریا ذوب
14
تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۳۲کیلویی فولاد آریا ذوب
14
تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن۱۴ شاخه نورد کوثر اهواز
14
تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تیرآهن ۱۴ شاخه سبک فایکو
14
تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۶۷۵,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
تیرآهن۱۴ شاخه سنگین فایکو
14
تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
تیرآهن۱۴ شاخه شاهین بناب
14
تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن۱۴ شاخه بلند(۱۲۳کیلویی) پروفیل صنعت ماهان
14
تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تیرآهن۱۴ شاخه کوتاه(۶۱کیلویی) پروفیل صنعت ماهان
14
تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تیرآهن۱۴ شاخه فولاد فردوس باخترارومیه
14
تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
تیرآهن۱۴شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۱۷کیلویی)
14
تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
تیرآهن۱۴ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۳۲کیلویی)
14
تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

قیمت تیر آهن 16

تیرآهن ۱۶ ذوب ‌آهن اصفهان
16
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تیرآهن ۱۶ بلند فولاد ناب تبریز
16
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۸۹۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تیرآهن ۱۶ کوتاه فولاد ناب تبریز
16
فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تیرآهن ۱۶ یزد
16
تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن ۱۶ یزد
16
تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان شاخه ۴۷۱,۵۰۰ ۴۸۲,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تیرآهن۱۶ کوثر اهواز
16
تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن ۱۶ شاهین بناب
16
تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن ۱۶ شاخه ذوب آهن اصفهان
16
ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۲۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تیرآهن ۱۶ شاخه نورد آریان فولاد
16
تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۵۸۰,۰۰۰ ۴۴۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تیرآهن۱۶ شاخه نورد کوثر اهواز
16
تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه ۴۶۷,۵۰۰ ۴۷۲,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تیرآهن۱۶ شاخه فابریک فایکو
16
تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
تیرآهن۱۶ شاخه شاهین بناب
16
تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن۱۶ شاخه بلند(۱۶۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان
16
تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن۱۶ شاخه کوتاه(۸۴کیلویی) پروفیل صنعت ماهان
16
تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۳,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

قیمت تیر آهن 18

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان
18
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تیرآهن ۱۸ بلند فولاد ناب تبریز
18
فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
تیرآهن ۱۸ یزد
18
تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن ۱۸ یزد
18
تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان شاخه ۵۹۱,۵۰۰ ۴۸۲,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
تیرآهن۱۸ نورد کوثر اهواز
18
تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن ۱۸ شاخه ذوب آهن اصفهان
18
ذوب آهن اصفهان شاخه ۹۴۵,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تیرآهن ۱۸ شاخه نورد آریان فولاد
18
تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۶۷۵,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تیرآهن۱۸ شاخه نورد کوثر اهواز
18
تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه ۵۹۵,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴
تیرآهن۱۸ شاخه فابریک فایکو
18
تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۹۴۵,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
تیرآهن۱۸ شاخه بلند(۱۹۶کیلویی) پروفیل صنعت ماهان
18
تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
تیرآهن۱۸ شاخه کوتاه(۹۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان
18
تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

قیمت تیر آهن 20

تیرآهن۲۰ ذوب آهن اصفهان
20
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تیرآهن۲۰ یزد
20
تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن ۲۰ شاخه ذوب آهن اصفهان
20
ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۷
تیرآهن۲۰ شاخه نورد آریان فولاد
20
تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تیرآهن۲۰ شاخه فولاد آریا ذوب
20
تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن۲۰ شاخه فابریک فایکو
20
تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
تیرآهن۲۰ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد
20
تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

قیمت تیر آهن 22

تیرآهن۲۲ ذوب آهن اصفهان
22
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تیرآهن۲۲ یزد
22
تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
تیرآهن۲۲ شاخه ذوب آهن اصفهان
22
ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تیرآهن۲۲ شاخه نوردآریان فولاد
22
تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۹۹۰,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تیرآهن۲۲ شاخه فابریک فایکو
22
تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

قیمت تیر آهن 24

تیرآهن۲۴
24
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تیرآهن۲۴ شاخه ذوب آهن اصفهان
24
ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۶۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تیرآهن۲۴ شاخه نورد آریان فولاد
24
تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تیرآهن۲۴ شاخه فابریک فایکو
24
تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

قیمت تیر آهن 27

تیرآهن۲۷
27
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تیرآهن۲۷ شاخه ذوب آهن اصفهان
27
ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۹۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تیرآهن۲۷ شاخه نورد آریان فولاد
27
تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۲۴۲,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷

قیمت تیر آهن 30

تیرآهن۳۰
30
تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
تیرآهن ۳۰ شاخه ذوب آهن اصفهان
30
ذوب آهن اصفهان شاخه ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

در ایران طبق استاندارد ملی به شماره 1791 و استانداردهای اروپایی EN 10034 و DIN 1025 تیرآهن ها به سه صورت تولید می‌شوند:

تیرآهن IPE و INP در ارتفاع های ۸۰ الی ۶۰۰ میلیمتر و تیرآهن IPB به ارتفاع ۱۰۰–۱۰۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. تیرآهن در ساختمان به صورت ستون، خرپا، نعل درگاه، تیر در پوشش سقف‌ها و پل‌های لانه زنبوری استفاده می‌شود. 

تیرآهن IPE

این مقاطع جزء نیمرخ های سبک هستند و دارای مان اینرسی بزرگ حول محور قوی خود می باشند بنابراین برای استفاده بعنوان تیر مناسب بوده ولی بعنوان ستون معمولا به صورت مرکب بکار می روند. ضخامت بال این مقاطع ثابت بوده که موجب سهولت بیشتر اجرای اتصالات پیچی در بال آنها شده است.

 

تیرآهن INP

این تیرآهن ها از استاندارد های روسی و چینی گرفته شده اند و تمام خصوصیات IPE را دارا هستند با این تفاوت که ضخامت بال آنها متغییر بوده و اجرای اتصالات پیچی را مشکل می سازد.

 

تیرآهن IPB

تیرآهن های H یا تیر آهن‌های عریض که با نام بال پهن نیز شناخته می شوند. دارای بال های عریض تری نسبت به مقاطع قبلی هستند از این رو تفاوت ممان های اینرسی آنها حول دو محور اصلی خود تفاوت زیادی ندارند و می توانند به صورت تکی نیز بعنوان ستون مورد استفاده قرار گیرند. این نیمرخ ها در سه رده سبک، متوسط و سنگین تولید می شوند.

علامت V نشان دهنده سنگین بودن و علامت L نشان دهنده سبک بودن تیرآهن می‌باشد. به عنوان مثال IPBv نشان دهنده تیرآهن بال پهن سنگین و IPBl نشان دهنده تیرآهن بال پهن سبک می‌باشد.

 

 

 

 

در ایران تیرآهن ها را براساس ارتفاع (یا عمق) آن ها بر حسب میلیمتر یا سانتیمتر معرفی می کنند. مثلا IPE 2200 و یا IPE 22 بیانگر نیمرخ های با ارتفاع 2200 میلیمتر، یا 22 سانتیمتر هستند.

تیرآهن های I شکل

تاریخچه تیرآهن های بال پهن