تیر آهن ساختمانی (IPE)


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان 12 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۲ شاخه ذوب آهن اصفهان 12 ذوب آهن اصفهان شاخه ۶۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۶۴۰,۰۰۰

قیمت تیر آهن ساختمانی (IPE) 14

تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان 14 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ بلند فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۳۵۰
تیرآهن ۱۴ کوتاه فولاد ناب تبریز 14 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ یزد 14 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۳۹۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۷۵۰
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۳۹۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۷۵۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی)-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۳۹۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۷۵۰
تیرآهن۱۴ فولاد صنعت بناب 14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۱۴(۱۲۲کیلویی)-ظفر بناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۵,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۵کیلویی)-ظفربناب 14 تیرآهن: فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ ۵,۰۰۰
تیرآهن۱۴ فولاد فردوس باخترارومیه 14 تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ شاخه ذوب آهن اصفهان 14 ذوب آهن اصفهان شاخه ۷۲۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۷۵۵,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ شاخه نورد آریان فولاد 14 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴(۱۴۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۶۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۶۹۰,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۳۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۵۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۶۱۵,۰۰۰
تیرآهن۱۴(۱۵۰کیلویی),شاخه-جهان فولاد غرب 14 تیرآهن:جهان فولاد غرب(کرمانشاه) شاخه ۶۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۷۱۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۱۷ کیلویی فولاد آریا ذوب 14 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ شاخه ۱۳۲کیلویی فولاد آریا ذوب 14 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه نورد کوثر اهواز 14 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه تماس بگیرید
تیرآهن ۱۴ شاخه سبک فایکو 14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه سنگین فایکو 14 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه شاهین بناب 14 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه بلند(۱۲۳کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 14 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه کوتاه(۶۱کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 14 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴ شاخه فولاد فردوس باخترارومیه 14 تیرآهن:صنایع فولاد فردوس باختر شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۴شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۱۷کیلویی) 14 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه ۵۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۲۸۵,۰۰۰
تیرآهن۱۴ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد(۱۳۲کیلویی) 14 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه ۶۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۳۰۵,۰۰۰

قیمت تیر آهن ساختمانی (IPE) 16

تیرآهن ۱۶ ذوب ‌آهن اصفهان 16 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ بلند فولاد ناب تبریز 16 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۳۰۰
تیرآهن ۱۶ کوتاه فولاد ناب تبریز 16 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ یزد 16 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ یزد 16 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان شاخه ۴۷۱,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۴۸۲,۵۰۰
تیرآهن۱۶ کوثر اهواز 16 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ شاهین بناب 16 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۶ شاخه ذوب آهن اصفهان 16 ذوب آهن اصفهان شاخه ۷۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۷۶۵,۰۰۰
تیرآهن ۱۶ شاخه نورد آریان فولاد 16 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۵۸۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۴۴۷,۰۰۰
تیرآهن۱۶ شاخه نورد کوثر اهواز 16 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه ۴۶۷,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۴۷۲,۵۰۰
تیرآهن۱۶ شاخه فابریک فایکو 16 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۸۹۲,۰۰۰
تیرآهن۱۶ شاخه شاهین بناب 16 تیرآهن:مجتمع فولاد صنعت بناب(شاهین بناب) شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۶ شاخه بلند(۱۶۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 16 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۶ شاخه کوتاه(۸۴کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 16 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه ۲۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۲۱۳,۰۰۰

قیمت تیر آهن ساختمانی (IPE) 18

تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان 18 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ بلند فولاد ناب تبریز 18 فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۴۰۰
تیرآهن ۱۸ یزد 18 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ یزد 18 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان شاخه ۵۹۱,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۴۸۲,۵۰۰
تیرآهن۱۸ نورد کوثر اهواز 18 تیرآهن:نورد کوثر اهواز کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۱۸ شاخه ذوب آهن اصفهان 18 ذوب آهن اصفهان شاخه ۸۶۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۸۷۰,۰۰۰
تیرآهن ۱۸ شاخه نورد آریان فولاد 18 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۶۷۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۵۹۰,۰۰۰
تیرآهن۱۸ شاخه نورد کوثر اهواز 18 تیرآهن:نورد کوثر اهواز شاخه ۵۹۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۵۷۴,۰۰۰
تیرآهن۱۸ شاخه فابریک فایکو 18 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۹۴۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۹۹۰,۰۰۰
تیرآهن۱۸ شاخه بلند(۱۹۶کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 18 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۱۸ شاخه کوتاه(۹۸کیلویی) پروفیل صنعت ماهان 18 تیرآهن:پروفیل صنعت ماهان شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر آهن ساختمانی (IPE) 20

تیرآهن۲۰ ذوب آهن اصفهان 20 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۰ یزد 20 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۲۰ شاخه ذوب آهن اصفهان 20 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱,۱۶۰,۰۰۰
تیرآهن۲۰ شاخه نورد آریان فولاد 20 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۸۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۷۲۰,۰۰۰
تیرآهن۲۰ شاخه فولاد آریا ذوب 20 تیرآهن:فولاد آریا ذوب شاخه تماس بگیرید
تیرآهن۲۰ شاخه فابریک فایکو 20 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۱,۳۰۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ۱,۳۱۰,۰۰۰
تیرآهن۲۰ شاخه فولاد ماهکار اشتهارد 20 تیرآهن:فولاد ماهکاراشتهارد شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر آهن ساختمانی (IPE) 22

تیرآهن۲۲ ذوب آهن اصفهان 22 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۲ یزد 22 تیرآهن:نورد فولاد یزد-احرامیان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۲ شاخه ذوب آهن اصفهان 22 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱,۲۲۰,۰۰۰
تیرآهن۲۲ شاخه نوردآریان فولاد 22 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۹۹۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۸۴۷,۰۰۰
تیرآهن۲۲ شاخه فابریک فایکو 22 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱,۳۶۰,۰۰۰

قیمت تیر آهن ساختمانی (IPE) 24

تیرآهن۲۴ 24 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۴ شاخه ذوب آهن اصفهان 24 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱,۴۱۰,۰۰۰
تیرآهن۲۴ شاخه نورد آریان فولاد 24 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۹۵۷,۰۰۰
تیرآهن۲۴ شاخه فابریک فایکو 24 تیرآهن:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) شاخه تماس بگیرید

قیمت تیر آهن ساختمانی (IPE) 27

تیرآهن۲۷ 27 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن۲۷ شاخه ذوب آهن اصفهان 27 ذوب آهن اصفهان شاخه ۱,۶۳۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱,۶۷۵,۰۰۰
تیرآهن۲۷ شاخه نورد آریان فولاد 27 تیرآهن:نورد آریان فولاد شاخه ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۱,۲۴۲,۰۰۰

قیمت تیر آهن ساختمانی (IPE) 30

تیرآهن۳۰ 30 تیرآهن:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
تیرآهن ۳۰ شاخه ذوب آهن اصفهان 30 ذوب آهن اصفهان شاخه ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۲,۸۰۵,۰۰۰

تیرآهن ها براساس دواستاندارد تولید می شود: 1- استاندارد IPE(استاندارد اروپا و ایران) 2-استاندارد INP(استاندارد چین و روسیه) استاندارد تیرآهن ساختمانی از نوع IPE جزء بیشترین تولیدات کشورهای اروپایی و ایران می باشد . از مشخصه های اصلی این تیرآهن این است که اگراز بالا به دوسرآن نگاه کنیم، ضخامت بال‌ها در ابتدا و انتها کاملاً یکنواخت است. به طور معمول نقشه ساختمان هایی که توسط مهندسین کشورمان تهیه می‌گردد بر اساس این استاندارد بوده و لذا این نوع تیرآهن از محبوبیت بیشتری در میان مشتریان برخوردار است.تیرآهن هایی که بر اساس استانداردINP تهیه و تولید می‌شوند بیشتر محصولات کشورهای چین و روسیه هستند،که مشخصه بارز آن؛ نازکی بال‌ها در ابتدا و ضخیم شدن تدریجی آن در انتها می‌باشد، به طوری که اگر از سر تیرآهن به دقت به آن بنگرید شیب ملایمی را در ضخامت بال‌ها مشاهده خواهید نمود. تیرآهن‌های وارداتی موجود در بازار ایران در حال حاضر از این دو نوع استاندارد می باشد. تیرآهن‌های IPE وارداتی بیشتر مربوط به کشورهای لهستان، اسپانیا، آلمان وکره می‌باشد. البته تیرآهن IPE کشور چین و روسیه نیز در بازار موجود است، ولی از آنجایی که این دو کشور از هر دو نوع استاندارد تیرآهن تولید نموده‌اند، لذا مصرف کنندگان محترم بعضی مواقع در تشخیص IPE یا INP بودن محصول این دو کشور دچار مشکل می شوند و بسیار پیش آمده که پس از خرید و تخلیه کالا در محل پروژه متوجه شده‌اند که تیرآهن‌های مورد استفاده آن‌ها از نوع INP بوده است ، حال آنکه نقشه آن‌ها بر اساس IPE طراحی شده و دچار ضرر و زیان می‌گردند. البته اگر نقشه در ابتدا بر اساس INP طراحی شده باشد عکس این قضیه نیز صدق می‌نماید.