سپری آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری ۳ سانتیمتر سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۲۰۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری ۳ سانتیمتر سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۲۰۰
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری ۳ سانتیمتر سپری:اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت سپری آهنی ۴ سانتیمتر

سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۴ سانتیمتر سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۲۰۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری ۴ سانتیمتر سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۸۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۴ سانتیمتر سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۱۷۰
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۴ سانتیمتر سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۱۷۰

قیمت سپری آهنی ۵ سانتیمتر

سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۵ سانتیمتر سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۱۵۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۵ سانتیمتر سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۰۸۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۵ سانتیمتر سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۱۷۰
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۵ سانتیمتر سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۱۷۰

قیمت سپری آهنی ۶ سانتیمتر

سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۶ سانتیمتر سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۱۷۰
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۶ سانتیمتر سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۲۰۰
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری ۶ سانتیمتر سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴,۲۰۰

سپری آهنی