سپری آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری
۳ سانتیمتر
سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری
۳ سانتیمتر
سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری
۳ سانتیمتر
سپری:اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

قیمت سپری آهنی ۴ سانتیمتر

سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۴ سانتیمتر
سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری
۴ سانتیمتر
سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۱۹۰ ۳,۱۹۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۴ سانتیمتر
سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۴ سانتیمتر
سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

قیمت سپری آهنی ۵ سانتیمتر

سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۵ سانتیمتر
سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۱۵۰ ۳,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۵ سانتیمتر
سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۵ سانتیمتر
سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۵ سانتیمتر
سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

قیمت سپری آهنی ۶ سانتیمتر

سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۶ سانتیمتر
سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۶ سانتیمتر
سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۶ سانتیمتر
سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

سپری آهنی