لوله آهنی مبلی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک انواع مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۷,۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷,۰۰۰
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک ابعاد مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۷,۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷,۰۰۰
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک ابعاد مختلف %9 نورد و پروفیل ساوه کیلوگرم ۷,۲۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷,۰۰۰

لوله آهنی مبلی