لوله آهنی مبلی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک انواع مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۸,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۷,۲۰۰
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک ابعاد مختلف %9 لوله پروفیل خاور صنعت کیلوگرم ۸,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۷,۲۰۰
لوله مبلی ضخامت 0.9 سبک ابعاد مختلف %9 نورد و پروفیل ساوه کیلوگرم ۸,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۷,۲۰۰

لوله آهنی مبلی