مقاطع باز


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
ناودانی ورق۸۰ضخامت۶میلیمتر متفرقه کیلوگرم ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۳میلیمتر متفرقه کیلوگرم ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
ناودانی ورق۱۰۰ضخامت۵میلیمتر متفرقه کیلوگرم ۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

قیمت مقاطع باز 1.8

چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت مقاطع باز 2

چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت مقاطع باز 1.4

چهارچوب مکزیکی درون ۱۴-۸۶ضخامت۱/۴جهان پروفیل پارس 1.4 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت مقاطع باز 1.8

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت مقاطع باز 2

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت مقاطع باز 1.8

چهارچوب ۱۶-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت مقاطع باز 2

چهارچوب ۱۶-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

پروفیل های مقاطع باز از نوع ساختمانی جهت ساخت چهارچوب درب های چوبی،قاب اطراف پنجره ها در نمای بیرونی ساختمان،سقف سالن های بزرگ نظیر سوله های صنعتی ، سالن های ورزشی ، انبار ها ، پارکینگ ها وهمچنین درب های ورودی اصلی ابنیه بیشترین کاربرد را دارد.سایت آهن گنجی جهت رفاه حال مشتریان طبقه بندی بسیار ساده ای برای پروفیل مقاطع باز انجام داده است که عبارتند از: ۱-چهارچوب درب(شامل انواع فرانسوی،مکزیکی بیرون،مکزیکی درون،ساده). ۲-نبشی ورق(شامل انواع نبشی ورق۳۰×۳۰باضخامت۲/۵میل،نبشی ورق۴۰×۴۰ با ضخامت۲/۵میل...). ۳-ناودانی ورق(شامل انواع ناودانی ورق۴۰با ضخامت۲میل،ناودانی ورق۵۰باضخامت۲/۵میل...). ۴-پروفیل Z(شامل انواع زد Z_۱۸ضخامت۲ شاخه۶متری،زد Z_۲۰ضخامت۳/۵شاخه۶متری...).