میلگرد


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ
سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف راد کیلوگرم ۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
سیم آرماتور ۲٫۵ تهران -کلاف کوچک راد کیلوگرم ۶,۰۰۰ ۶,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴

قیمت میلگرد 5.5

میلگرد ساده ۵.۵ کلاف (A1)
5.5
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
میلگرد ساده .۵.۵ کلاف (A1)
5.5
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

قیمت میلگرد 6.5

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)
6.5
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)
6.5
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۵,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/1008)
6.5
نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۳,۲۹۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/1006)
6.5
نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۳,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(ساختمانی/SP5)
6.5
نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۳,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/ST34)
6.5
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۳,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کششی/ST37)
6.5
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۳,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کششی/1006)
6.5
فولاد الیگودرز کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۳,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳

قیمت میلگرد 8

میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)(کشش/ST34)
8
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
میلگرد کلاف 8 ساده (A1)
8
نورد فولاد نطنز شاخه ۴,۹۰۰ ۳,۲۹۵ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)
8
فولاد الیگودرز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)
8
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
میلگرد آجدار۸ کلاف (A2)
8
نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۳,۱۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳
میلگرد آجدار۸ کلاف (A3)
8
نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)
8
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)
8
نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۴,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)
8
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۵,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)
8
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

قیمت میلگرد 10

میلگرد ساده ۱۰ کلاف (A1)
10
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
میلگرد ساده ۱۰ کلاف (A1)(کشش/ST34)
10
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
میلگرد ساده 10 کلاف (A1)
10
فولاد الیگودرز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)
10
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)
10
فولاد الیگودرز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2)
10
نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A3)
10
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
میلگرد آجدار 10 شاخه (A2)
10
شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
میلگرد 10 آجدار شاخه A2
10
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) شاخه ۴,۵۰۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱0 شاخه (A3)
10
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) شاخه ۴,۷۰۰ ۴,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۷۲۰ ۴,۹۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۴,۸۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3)
10
فولاد ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

قیمت میلگرد 12

میلگرد ساده ۱۲ شاخه (A1)
12
فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2) فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A2)
12
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۳,۹۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فولاد شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۸۰ ۴,۷۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۶۵ ۴,۸۶۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۶۲۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۳,۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3)
12
فولاد ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

قیمت میلگرد 12.5

میلگرد ساده ۱۲.۵ کلاف (A1)(کشش/1008)
12.5
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹

قیمت میلگرد 14

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۳۴۰ ۴,۳۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۰۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۳,۹۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۳۳۰ ۴,۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۲,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۲۷۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۲,۶۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۵۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۳۲۰ ۴,۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۴,۰۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۳,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3)
14
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۵۶۵ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت میلگرد 16

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۳۴۰ ۴,۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۳۳۰ ۴,۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۵۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۲,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۰۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۲۵۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۴,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۴,۰۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۳,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۳۲۰ ۴,۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3)
16
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۵۶۵ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت میلگرد 18

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۳۴۰ ۴,۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۵۶۵ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۴۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۳۲۰ ۴,۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۳۳۰ ۴,۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۲,۴۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۵۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۲۵۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۴,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3)
18
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۳,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

قیمت میلگرد 20

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۳۴۰ ۴,۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۵۶۵ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۳۲۰ ۴,۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۵۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۲,۴۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۲۵۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۳۳۰ ۴,۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۴,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار 20 شاخه (A3)
20
شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3)
20
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۳,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

قیمت میلگرد 22

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۳۴۰ ۴,۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۵۶۵ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۳۳۰ ۴,۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۵۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۲۵۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۳۲۰ ۴,۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۲,۴۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۳,۹۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3)
22
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۳,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

قیمت میلگرد 25

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۳۴۰ ۴,۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۵۶۵ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۲۵۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۶۸۰ ۴,۲۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۳۳۰ ۴,۳۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۲,۴۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۵۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۳,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3)
25
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت میلگرد 28

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۵۶۵ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۲,۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۵۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3)
28
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۳,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

قیمت میلگرد 30

میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)
30
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار 30 شاخه (A3)
30
فولاد هیربد زرندیه شاخه تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3)
30
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت میلگرد 32

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۷۸۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۶۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۶۶۵ ۴,۸۶۵ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۲۰ ۴,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۳,۵۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3)
32
صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۲,۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲

میلگرد یا آرماتور محصولی فولادی –عمدتا بصورت گرم نوردیده- و میله ای شکل می باشد که مقطعی گرد دارد و معمولا برای تحمل کشش در ساختمان های بتن آرمه بکار می رود. میلگرد به صورت شاخه ای (مستقیم در طول معین) یا کلاف (به صورت حلقوی پیوسته) بسته بندی می شود. سطح رویه میلگرد ها ممکن است به صورت آجدار یا ساده باشد. منظور از آج برجستگی هایی است که به صورت طولی در راستای محور میلگرد و یا عرضی و مورب نسبت به محور میلگرد، در هنگام نورد ایجاد می گردد.

استانداردهای متفاوتی برای میلگرد ها وجود دارد در ایران طبق استاندارد ملی شماره 3132 میلگرد ها در چهار نوع متداول به شرح زیر تولید می شوند. که عبارتند از:

س 240 (میلگرد ساده با مقاومت تسلیم 240 مگاپاسکال)

آج 340 (میلگرد آجدار با مقاومت 340 مگاپاسکال)

آج 400 و آج 420 (میلگرد آجدار با مقاومت تسلیم 400 و 420 مگاپاسکال)

آج 500 و آج 520 (میلگرد آجدار با مقاومت تسلیم 500 و 520 مگاپاسکال)

اما در بازار میلگردها را بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی روسی معمولا با حرف A می شناسند. و رده بندی فوق را به ترتیب A3 ، A2 ، A1 و A4 می نامند.

 

مشخصات مکانیکی میلگردهای تولید شده در ایران براساس استاندارد روسی
نوع میلگرد تنش تسلیم
(MPa)
تنش گسیختگی
(MPa)
کرنش نهایی گسیختگی (%) شکل رویه رده از نظر سختی
 A-I یا S240 240 360 25 ساده نرم
A-II یا S340 340 500 19 آجدار مارپیچ نیم سخت
A-III یا S400 400 600 14 آجدار جناقی نیم سخت
A-IV یا S500 500 650 12 آجدار مرکب سخت

واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات قیمت میلگرد در سطح کشور اقدام به تهیه قیمت روز نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی قیمت آهن و میلگرد جهت خرید، با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.