میلگرد


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
سیم آرماتور ۱٫۵-کششی-کلاف راد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۵,۵۰۰
سیم آرماتور ۲٫۵ تهران -کلاف کوچک راد کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۵,۵۰۰

قیمت میلگرد 5.5

میلگرد ساده ۵.۵ کلاف (A1) 5.5 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۵,۳۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۵,۵۰۰
میلگرد ساده ۵.۵ کلاف (A1) 5.5 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۵,۲۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۵,۳۲۰

قیمت میلگرد 6.5

میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1) 6.5 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۵,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۵,۲۲۰
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1) 6.5 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۵,۳۰۰
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/1008) 6.5 نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۵,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۵,۴۹۰
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/1006) 6.5 نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۵,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۵,۴۹۰
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(ساختمانی/SP5) 6.5 نورد فولاد نطنز کیلوگرم ۵,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۵,۴۹۰
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کشش/ST34) 6.5 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۵,۴۹۰
میلگرد ساده ۶.۵ کلاف (A1)(کششی/ST37) 6.5 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۵,۴۹۰

قیمت میلگرد 8

میلگرد ساده ۸ کلاف (A1) 8 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۵,۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۳,۲۵۵
میلگرد ساده ۸ کلاف (A1)(کشش/ST34) 8 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد ساده ۸ کلاف (A1) 8 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۵,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۵,۲۲۰
میلگرد کلاف 8 ساده (A1) 8 نورد فولاد نطنز شاخه تماس بگیرید
میلگرد آجدار۸ کلاف (A2) 8 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۲,۸۴۰
میلگرد آجدار۸ کلاف (A2) 8 فولاد الیگودرز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۸ کلاف (A2) 8 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۸ کلاف (A2) 8 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۸ کلاف (A3) 8 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۵,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۲,۸۵۰
میلگرد آجدار۸ کلاف (A3) 8 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 فولاد ظفر بناب شاخه ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۱۶۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۵۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۶۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۸۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۴,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۰۲۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۰۰۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد ۸ آجدار شاخه A2 8 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۴,۱۰۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۰۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۴,۱۲۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۹۲۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

قیمت میلگرد 10

میلگرد ساده ۱۰ کلاف (A1) 10 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۵,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۵,۲۲۰
میلگرد ساده ۱۰ کلاف (A1) 10 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۵,۲۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۳,۲۵۵
میلگرد ساده ۱۰ کلاف (A1)(کشش/ST34) 10 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۸۰
میلگرد ساده 10 کلاف (A1) 10 فولاد الیگودرز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2) 10 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2) 10 فولاد الیگودرز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2) 10 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ ۴,۲۵۰
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A2) 10 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۰ کلاف (A3) 10 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار 10 شاخه(A2) 10 شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۳,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۷۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۶۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۹۸۰
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2) 10 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۳,۶۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۰۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۱۴۰
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۴۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار 10 شاخه (A2) 10 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۳,۸۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۵۰
میلگرد ۱۰ آجدار شاخه A2 10 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) شاخه ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۴,۰۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۳,۹۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۴,۰۲۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) شاخه ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۳,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۷۲۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۰۶۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۶۹۸
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۰۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۲۱۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۳,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۳۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۰۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۳۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۲,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد ظفر بناب کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد 12

میلگرد ساده ۱۲ شاخه (A1) 12 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A2) 12 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2) فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2) 12 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A2) 12 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۸۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۹۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۱۹۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۶۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۳,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۳,۸۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۳,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۱۱۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۴۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۲,۶۵۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۶۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۴,۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۷۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۰۳۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۳۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۶۹۸
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۴۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۸۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۰۹۰

قیمت میلگرد 14

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۸۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۹۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۱۴۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۸۲۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۴,۴۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۲,۶۷۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۴۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۸۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۳,۸۶۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۴۱۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۳۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۶۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۳,۴۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۲۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۶۱۳
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۰۹۰

قیمت میلگرد 16

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۸۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۹۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۱۶۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۲۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۶۱۳
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۸۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۹۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۴۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۸۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۱۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۶۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۳۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۳,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۱۳۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۰۹۰

قیمت میلگرد 18

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۸۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۰۹۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۰۴۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۳,۰۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۸۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۸۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۱۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۶۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۳,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۱۳۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۴۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۴۰

قیمت میلگرد 20

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۸۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۰۹۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۸۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۰۷۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۸۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۶۱۳
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۵۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۶۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۴۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۸۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۳,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۱۳۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۱۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار 20 شاخه (A3) 20 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۴۰

قیمت میلگرد 22

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۸۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۰۹۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۷۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۸۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۳,۰۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۹۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۸۲۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۱۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۶۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۳,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۱۳۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۳,۴۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۸۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۴۰

قیمت میلگرد 25

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۸۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۸۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۰۷۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۶۱۳
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۰۹۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۳,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۱۳۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۱۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۶۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۸۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۴۰

قیمت میلگرد 28

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۴,۴۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۳,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ ۴,۷۳۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۰۱۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۷۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۸۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۳,۹۳۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۳۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۲۲۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۳,۴۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۴۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۳,۰۵۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۸۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۷۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۴,۶۶۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۴۰

قیمت میلگرد 30

میلگرد آجدار 30 شاخه (A3) 30 فولاد هیربد زرندیه شاخه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3) 30 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۵۳۰
میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3) 30 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰

قیمت میلگرد 32

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۳,۷۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۸۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۳۸۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ۴,۳۳۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۰۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۳,۷۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۰۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۳,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۳۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۳,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ ۴,۷۴۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۳,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۰۱۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۳,۰۵۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۸۸۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۰۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ۴,۰۴۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۳,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۳,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۴,۲۲۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد شاهرود کیلوگرم ۳,۸۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ۳,۹۵۰

قیمت میلگرد 36

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3) 36 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۵۳۰

قیمت میلگرد 40

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3) 40 فولاد کویر کاشان کیلوگرم ۴,۱۸۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۲,۵۳۰

میلگرد یا آرماتور محصولی فولادی –عمدتا بصورت گرم نوردیده- و میله ای شکل می باشد که مقطعی گرد دارد و معمولا برای تحمل کشش در ساختمان های بتن آرمه بکار می رود. میلگرد به صورت شاخه ای (مستقیم در طول معین) یا کلاف (به صورت حلقوی پیوسته) بسته بندی می شود. سطح رویه میلگرد ها ممکن است به صورت آجدار یا ساده باشد. منظور از آج برجستگی هایی است که به صورت طولی در راستای محور میلگرد و یا عرضی و مورب نسبت به محور میلگرد، در هنگام نورد ایجاد می گردد.

استانداردهای متفاوتی برای میلگرد ها وجود دارد در ایران طبق استاندارد ملی شماره 3132 میلگرد ها در چهار نوع متداول به شرح زیر تولید می شوند. که عبارتند از:

س 240 (میلگرد ساده با مقاومت تسلیم 240 مگاپاسکال)

آج 340 (میلگرد آجدار با مقاومت 340 مگاپاسکال)

آج 400 و آج 420 (میلگرد آجدار با مقاومت تسلیم 400 و 420 مگاپاسکال)

آج 500 و آج 520 (میلگرد آجدار با مقاومت تسلیم 500 و 520 مگاپاسکال)

اما در بازار میلگردها را بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی روسی معمولا با حرف A می شناسند. و رده بندی فوق را به ترتیب A3 ، A2 ، A1 و A4 می نامند.

معمولا قیمت میلگردهای A3 در سایز های بزرگ تر از 14 کمتر از سایر آنالیزها و سایزهاست. و همچنین فراوانی بیشتری نسبت به سایر میلگرد ها دارند. میلگردهای A4 نیز بصورت سفارشی توسط برخی تولیدکننده ها عرضه می شود و مصرف و عمومیت کمتری دارد که در موارد خاص بکار برده می شوند. قیمت سایز پایین تر نیز از تنوع زیادی برخوردار بوده و گران تر از سایر آن ها می باشد.

 

 

مشخصات مکانیکی میلگردهای تولید شده در ایران براساس استاندارد روسی
نوع میلگرد تنش تسلیم
(MPa)
تنش گسیختگی
(MPa)
کرنش نهایی گسیختگی (%) شکل رویه رده از نظر سختی
 A-I یا S240 240 360 25 ساده نرم
A-II یا S340 340 500 19 آجدار مارپیچ نیم سخت
A-III یا S400 400 600 14 آجدار جناقی نیم سخت
A-IV یا S500 500 650 12 آجدار مرکب سخت

هنگام خرید، آنالیزهای کیفی ارائه شده توسط تولیدکننده را بررسی نمائید تا ملزومات فنی و اجرایی موردنیاز را برآورده سازد. از استاندارد بودن و صحت مشخصات اعلام شده در برگه آنالیز و نتایج کنترل کیفیت محصول اطمینان حاصل فرمائید. برگه آنالیز باید مشخصات مکانیکی و شیمیایی میلگرد را در بر داشته باشد. 

  

واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات قیمت میلگرد در سطح کشور اقدام به تهیه قیمت روز نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد و سایر آهن آلات از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی قیمت آهن و میلگرد جهت خرید، با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.

اطلاع از وزن میلگرد و جدول وزنی هوشمند آهن آلات