میلگرد آجدار شاخه


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 فولاد ظفر بناب شاخه ۵,۰۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۵,۰۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۲۷۰
میلگرد آجدار 8 شاخه (A2) 8 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۹۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۱۵
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۹۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۲۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۹۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۵,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۳۵۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد ۸ آجدار شاخه A2 8 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۳۰۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۵,۰۱۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۵,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۵,۳۵۰
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3) 8 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۵,۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۰۷۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 10

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار 10 شاخه(A2) 10 شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۸۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 8

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2) 8 فولاد شاهرود کیلوگرم ۵,۰۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۵,۰۰۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 10

میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۲۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۹۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۳۰۰
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2) 10 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۹۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۲۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2) 10 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۲۲۰
میلگرد آجدار 10 شاخه (A2) 10 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۵,۲۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۹۷۰
میلگرد ۱۰ آجدار شاخه A2 10 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) شاخه ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2) 10 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۸۶۰
میلگرد آجدار 10 شاخه (A2) 10 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۹۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۷۵
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) شاخه ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۰۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۵,۰۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۸۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۰۶۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۰۳۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۵,۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۳۲۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 میلگرد:شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۴,۴۷۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۵,۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۸۸۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۲۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A3) 10 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۵,۰۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۵,۰۰۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 12

میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A2) 12 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A2) 12 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۱۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۹۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۱۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۹۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۹۰۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۳۵
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A3) 12 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۹۳۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۹۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۸۱۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۲۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۹۴۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۸۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۲۲۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۹۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۹۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۲۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۸۲۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۸۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۰۲۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۲ شاخه (A3) 12 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۵۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 14

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵,۲۶۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۳,۹۲۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۹۳۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار 14 شاخه (A3) 14 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۸۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۶۸۵
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۱۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۶۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۱۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۵,۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۵,۱۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۷۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۰۷۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۷۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۷۰
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A3) 14 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۰۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 16

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار۱۶ شاخه (A2) 16 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۹۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار۱۶شاخه (A3) 16 شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵,۱۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۹۳۰
میلگرد آجدار 16 شاخه (A3) 16 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۸۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۶۸۵
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 نورد گرم سمنان کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۶۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۱۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۱۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۷۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم ۵,۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۸۸۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۵,۲۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۵,۱۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۷۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۰۲۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۸۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۴,۷۵۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۷۰
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A3) 16 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۰۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 18

میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار۱۸ شاخه (A2) 18 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۹۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18 شاخه (A3) 18 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۸۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۶۸۵
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۷۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۴۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۷۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۰۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۱۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۱۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۸۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۴,۷۵۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۲۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۱۸ شاخه (A3) 18 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۷۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 20

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 شرکت فولاد قزوین کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۷۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 شاخه (A3) 20 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۸۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۶۸۵
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد شمس سپهر کیلوگرم ۵,۱۹۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۵,۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۵,۰۵۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۷۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۸۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۴,۷۵۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۰۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۲۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۱۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۱۰
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار 20 شاخه (A3) 20 شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A3) 20 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۷۰

قیمت میلگرد آجدار شاخه 22

میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۵,۰۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار 22 شاخه (A3) 22 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۸۵۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۶۸۵
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۰۲۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۱۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۱۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۸۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۴,۷۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۷۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۷۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۷۰
میلگرد آجدار ۲۲ شاخه (A3) 22 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه 25

میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۴,۹۸۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۱۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۷۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم ۴,۸۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۴,۷۵۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 نورد فولاد نطنز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۰۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۸۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۰۲۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۱۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 نورد گرم سمنان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۷۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۷۰
میلگرد آجدار ۲۵ شاخه (A3) 25 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار 25 شاخه (A3) 25 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۸۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۱۵

قیمت میلگرد آجدار شاخه 28

میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 ابهر (فولاد کیان) کیلوگرم ۵,۰۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۴۱۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۰۷۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۶۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۱۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۸۴۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۳۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۵,۰۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۴,۷۸۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد ارگ تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد شاهرود کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۸۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۶۴۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم ۵,۲۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۵,۰۵۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۱۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۷۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۹۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۲۰
میلگرد آجدار ۲۸ شاخه (A3) 28 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۷۰
میلگرد آجدار 28 شاخه (A3) 28 فولاد راد همدان کیلوگرم ۴,۸۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۱۵

قیمت میلگرد آجدار شاخه 30

میلگرد آجدار 30 شاخه (A3) 30 فولاد هیربد زرندیه شاخه تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۰ شاخه (A3) 30 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه 32

میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 ذوب آهن اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۳۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۲۰۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق کیلوگرم ۴,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۷۲۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۷۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد آذربایجان (میانه) کیلوگرم ۴,۸۷۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۱۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۵,۰۷۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۹۲۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۹۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۵,۱۷۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد خراسان (نیشابور) کیلوگرم ۴,۸۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۴,۹۵۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۸۵۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۸۸۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۴,۸۷۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 صبا فولاد زاگرس شهرکرد کیلوگرم ۴,۸۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۴,۶۴۰
میلگرد آجدار ۳۲ شاخه (A3) 32 فولاد شاهرود کیلوگرم ۴,۹۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۴,۹۱۰
میلگرد آجدار 32 شاخه (A3) 32 فولاد راد همدان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه 36

میلگرد آجدار ۳۶ شاخه (A3) 36 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت میلگرد آجدار شاخه 40

میلگرد آجدار ۴۰ شاخه (A3) 40 فولاد کویر کاشان کیلوگرم تماس بگیرید

میلگرد یا آرماتور محصولی فولادی –عمدتا بصورت گرم نوردیده- و میله ای شکل می باشد که مقطعی گرد دارد و معمولا برای تحمل کشش در ساختمان های بتن آرمه بکار می رود. میلگرد به صورت شاخه ای (مستقیم در طول معین) یا کلاف (به صورت حلقوی پیوسته) بسته بندی می شود. سطح رویه میلگرد ها ممکن است به صورت آجدار یا ساده باشد. منظور از آج برجستگی هایی است که به صورت طولی در راستای محور میلگرد و یا عرضی و مورب نسبت به محور میلگرد، در هنگام نورد ایجاد می گردد.

استانداردهای متفاوتی برای میلگرد ها وجود دارد در ایران طبق استاندارد ملی شماره 3132 میلگرد ها در چهار نوع متداول به شرح زیر تولید می شوند. که عبارتند از:

س 240 (میلگرد ساده با مقاومت تسلیم 240 مگاپاسکال)

آج 340 (میلگرد آجدار با مقاومت 340 مگاپاسکال)

آج 400 و آج 420 (میلگرد آجدار با مقاومت تسلیم 400 و 420 مگاپاسکال)

آج 500 و آج 520 (میلگرد آجدار با مقاومت تسلیم 500 و 520 مگاپاسکال)

اما در بازار میلگردها را بر اساس استاندارد و آنالیز قدیمی روسی معمولا با حرف A می شناسند. و رده بندی فوق را به ترتیب A3 ، A2 ، A1 و A4 می نامند.

 

مشخصات مکانیکی میلگردهای تولید شده در ایران براساس استاندارد روسی
نوع میلگرد تنش تسلیم
(MPa)
تنش گسیختگی
(MPa)
کرنش نهایی گسیختگی (%) شکل رویه رده از نظر سختی
 A-I یا S240 240 360 25 ساده نرم
A-II یا S340 340 500 19 آجدار مارپیچ نیم سخت
A-III یا S400 400 600 14 آجدار جناقی نیم سخت
A-IV یا S500 500 650 12 آجدار مرکب سخت

واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات قیمت میلگرد در سطح کشور اقدام به تهیه قیمت میلگرد به روز نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از قیمت روز میلگرد در بازار از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی قیمت آهن و میلگرد جهت خرید، با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.