میلگرد آجدار شاخه A2


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۴,۵۵۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
فولاد ظفر بناب شاخه ۴,۶۲۰ ۴,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۳,۵۹۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A3)
8
نورد فولاد یزد (احرامیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 5.5

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
5.5
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 8

میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۷۰۰ ۴,۹۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۸ شاخه (A2)
8
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۶۳۰ ۴,۸۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد ۸ آجدار شاخه A2
8
ابهر(شرکت سیادن فولاد خلیج فارس) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 10

میلگرد آجدار 10 شاخه(A2)
10
شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
مجتمع فولاد کیان کاشان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
مجتمع فولاد آریا ذوب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش کیلوگرم ۴,۵۸۰ ۴,۷۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
فولاد آناهیتا گیلان کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
صنایع فولاد کاوه تیکمه داش کیلوگرم ۴,۹۸۰ ۳,۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2)
10
نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۳۷۰ ۴,۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
گروه صنعتی درپاد تبریز کیلوگرم ۴,۶۱۰ ۴,۸۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار۱۰ شاخه (A2)
10
فولاد امیرکبیر خزر کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۵۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
گروه صنعتی پرشین فولاد آریا کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
فولاد هیربد زرندیه کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
فایکو ساری (فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۴/۳۱
میلگرد آجدار ۱۰ شاخه (A2)
10
مجتمع فولاد صنعت بناب (شاهین بناب) کیلوگرم ۴,۶۲۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 12

میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)
12
شرکت فولاد قزوین کیلوگرم ۴,۳۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)
12
میلگرد:فولادپارس آرمان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)
12
میلگرد:مجتمع فولاد البرز غرب(تاکستان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)
12
نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۳۷۰ ۴,۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)
12
شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)
12
جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۲۲۰ ۴,۵۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
میلگرد آجدار۱۲ شاخه (A2)
12
فولاد ظفر بناب کیلوگرم ۴,۵۶۵ ۴,۷۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 14

میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)
14
نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)
14
شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
میلگرد آجدار ۱۴ شاخه (A2)
14
جهان فولاد غرب (فولاد کرمانشاه) کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۴,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 16

میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)
16
شرکت نورد فولاد گیلان (حسن رود) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
میلگرد آجدار ۱۶ شاخه (A2)
16
نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۷

قیمت میلگرد آجدار شاخه A2 20

میلگرد آجدار ۲۰ شاخه (A2)
20
نورد آریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۰۲

در کشورهای مختلف فولاد میلگرد با استانداردهای متفاوتی تولید می‌شوند و در هر استانداردی طبقه‌بندی مشخصی در ارتباط با خواص مکانیکی فولادها وجود دارد. در ایران قسمت عمده فولادهای میلگرد که توسط کارخانه ذوب آهن اصفهان تولید می‌شوند با استاندارد روسی مطابقت دارند. فولادی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی) به سه گروه تقسیم بندی می گردد: فولاد نوع (A1)، فولاد نوع(A2)و فولاد نوع (A3). فولاد (A2)از نوع آجدار با مقاومت تسلیم ۳۴۰۰ و مقاومت کششی ۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است.از نظر تنوع قطر میلگردها نیز استانداردهای تولیدکنندگان متفاوت است. در سیستم روسی که در کارخانجات ذوب آهن اصفهان مورد استفاده است میلگردها تا قطر ۴۰ میلیمتر ساخته می‌شوند.واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات (قیمت میلگرد آجدار شاخه A2) در سطح کشور اقدام به تهیه (قیمت میلگرد به روز) نماید.خواهشمندیم جهت اطلاع از (قیمت روز میلگرد شاخه آجدار A2 در بازار) از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی (قیمت آهن و میلگرد) با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.