ناودانی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ
ناودانی ۵ سبک ۶ متری
۵ سانتیمتر
ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت ناودانی آهنی ۶ سانتیمتر

ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری(۲۲ کیلویی)
۶ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:شرکت نورد یاوران زنجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت ناودانی آهنی ۸ سانتیمتر

ناودانی ۸ فابریک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
ناودانی ۸ فابریک ۱۲ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی)
۸ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سنگین ۶متری
۸ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت ناودانی آهنی ۱۰ سانتیمتر

ناودانی ۱۰ فابریک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ناودانی ۱۰ فابریک ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری(۴۰ کیلویی)
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سنگین ۶متری
۱۰ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ناودانی ۱۰ سنگین ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت ناودانی آهنی ۱۲ سانتیمتر

ناودانی ۱۲ فابریک ۱۲ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری(۵۵ کیلویی)
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۲ سبک ۱۲ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۲ سنگین ۶ متری
۱۲ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ناودانی ۱۲ سنگین ۱۲ متری
۱۲ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت ناودانی آهنی ۱۴ سانتیمتر

ناودانی ۱۴ فابریک ۱۲ متری
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری(۶۶ کیلویی)
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سنگین ۶ متری
۱۴ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ناودانی ۱۴ سنگین ۱۲ متری
۱۴ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت ناودانی آهنی ۱۶ سانتیمتر

ناودانی ۱۶ فابریک ۱۲ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سبک ۱۲ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سنگین ۶ متری
۱۶ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ناودانی ۱۶ سنگین ۱۲ متری
۱۶ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت ناودانی آهنی ۱۸ سانتیمتر

ناودانی ۱۸ سبک ۱۲ متری
۱۸ سانتیمتر
ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت ناودانی آهنی ۲۰ سانتیمتر

ناودانی ۲۰ سبک ۱۲ متری
۲۰ سانتیمتر
ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

ناودانی آهنی