نبشی آهنی


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل ۳×۳ نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۰۵۰

قیمت نبشی آهنی ۴×۴

نبشی ۴-ضخامت ۳ میل ۴×۴ نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۰۵۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل ۴×۴ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۰۸۰
نبشی ۴ ضخامت 3 میل ۴×۴ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل ۴×۴ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۱۰
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل ۴×۴ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت نبشی آهنی ۴/۵×۴/۵

نبشی ۴/۵-ضخامت 3 میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۸۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۴ میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۸۰
نبشی ۴/۵-ضخامت ۵ میل ۴/۵×۴/۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۸۰

قیمت نبشی آهنی ۵×۵

نبشی ۵-ضخامت ۳ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۳۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۰۵۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۱۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل ۵×۵ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل ۵×۵ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۰۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل ۵×۵ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۰۰

قیمت نبشی آهنی ۶/۳×۶/۳

نبشی۶/۳-ضخامت ۵ میل ۶/۳×۶/۳ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۸۰

قیمت نبشی آهنی ۶×۶

نبشی ۶-ضخامت ۴ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۲۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل ۶×۶ نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۰۵۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۵,۲۲۰
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل ۶×۶ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۰۰
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل ۶×۶ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۱۰

قیمت نبشی آهنی ۷×۷

نبشی۷-ضخامت ۴ میل ۷×۷ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۸۰
نبشی۷-ضخامت ۵ میل ۷×۷ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۸۰

قیمت نبشی آهنی ۸×۸

نبشی ۸-ضخامت ۶ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۸-ضخامت ۷ میل ۸×۸ نبشی:شکفته کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۰۰۰
نبشی ۸-ضخامت ۷ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۱۰
نبشی ۸-ضخامت ۸ میل ۸×۸ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۰۰
نبشی ۸-ضخامت ۸ میل ۸×۸ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت نبشی آهنی ۱۰×۱۰

نبشی ۱۰-ضخامت ۸ میل ۱۰×۱۰ فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۰۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۹۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۰۱۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل ۱۰×۱۰ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۴,۹۰۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل | شاخه ۱۲ متری ۱۰×۱۰ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۴,۹۰۰

قیمت نبشی آهنی ۱۲×۱۲

نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل ۱۲×۱۲ نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۵,۱۰۰
نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل ۱۲×۱۲ نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۴,۹۰۰

واحد فروش آهن گنجی (ahanganji) تلاش نموده با توجه به نوسانات قیمت انواع نبشی در سطح کشور اقدام به تهیه قیمت روز نبشی نماید. خواهشمندیم جهت اطلاع از قیمت نبشی 5 و سایر سایزها از سایت ما دیدن نموده و برای گرفتن تاییدیه نهایی با شماره تلفن انبار کرج :۴۸۰۸۰۰۰-۰۲۶۳ یا دفتر تهران :۳۳۹۰۴۷۵۶-۰۲۱ [ایام اداری از ساعت8الی16] تماس حاصل فرمایید.