نبشی و ناودانی وسپری


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ
نبشی ۳- ضخامت ۳ میل
۳×۳
نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۴×۴

نبشی ۴-ضخامت ۳ میل
۴×۴
نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
نبشی ۴-ضخامت ۳ میل
۴×۴
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۴۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۴ ضخامت 3 میل
۴×۴
نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل
۴×۴
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۹۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۴-ضخامت ۴ میل
۴×۴
نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۴/۵×۴/۵

نبشی ۴/۵-ضخامت 3 میل
۴/۵×۴/۵
فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
نبشی ۴/۵-ضخامت ۴ میل
۴/۵×۴/۵
فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
نبشی ۴/۵-ضخامت ۵ میل
۴/۵×۴/۵
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۵×۵

نبشی ۵-ضخامت ۳ میل
۵×۵
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل
۵×۵
نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل
۵×۵
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۵-ضخامت ۴ میل
۵×۵
نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل
۵×۵
فولاد ناب تبریز کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
نبشی ۵-ضخامت ۵ میل
۵×۵
نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۶×۶

نبشی ۶-ضخامت ۴ میل
۶×۶
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل
۶×۶
نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
نبشی ۶-ضخامت ۵ میل
۶×۶
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۸۰ ۴,۷۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل
۶×۶
نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
نبشی ۶-ضخامت ۶ میل
۶×۶
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۸۰ ۴,۷۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۷×۷

نبشی۷-ضخامت ۴ میل
۷×۷
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
نبشی۷-ضخامت ۵ میل
۷×۷
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۹۰۰ ۳,۲۸۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
نبشی ۷-ضخامت ۷ میل
۷×۷
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۵,۲۰۰ ۵,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۸×۸

نبشی ۸-ضخامت ۶ میل
۸×۸
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۸-ضخامت ۷ میل
۸×۸
نبشی:شکفته کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
نبشی ۸-ضخامت ۷ میل
۸×۸
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۸۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۸-ضخامت ۸ میل
۸×۸
نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۶۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
نبشی ۸-ضخامت ۸ میل
۸×۸
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۰×۱۰

نبشی ۱۰-ضخامت ۸ میل
۱۰×۱۰
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل
۱۰×۱۰
نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل
۱۰×۱۰
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۵۰۰ ۴,۷۶۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل
۱۰×۱۰
نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
نبشی ۱۰-ضخامت ۱۰ میل | شاخه ۱۲ متری
۱۰×۱۰
نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۲×۱۲

نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل
۱۲×۱۲
نبشی:نوردآریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
نبشی ۱۲-ضخامت ۱۲ میل
۱۲×۱۲
نبشی:البرز غرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۵ سانتیمتر

ناودانی ۵ سبک ۶ متری
۵ سانتیمتر
ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۶ سانتیمتر

ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:صنایع فولاد کوهپایه(اسپیرال اصفهان) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری(۲۲ کیلویی)
۶ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۶ سبک ۶ متری
۶ سانتیمتر
ناودانی:شرکت نورد یاوران زنجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۸ سانتیمتر

ناودانی ۸ فابریک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
ناودانی ۸ فابریک ۱۲ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:شرکت صبا فولاد منظومه اصفهان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری(۳۳ کیلویی)
۸ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۶ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سبک ۱۲ متری
۸ سانتیمتر
ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۸ سنگین ۶متری
۸ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۰ سانتیمتر

ناودانی ۱۰ فابریک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد نورد سجاد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ناودانی ۱۰ فابریک ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:نورد آریان فولاد کیلوگرم ۴,۶۵۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری(۴۰ کیلویی)
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد مهر سهند کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
ناودانی ۱۰ سبک ۶ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:جویا نورد فولاد تهران(صنایع تولیدی نورد گرم فلز) کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:شرکت فولاد فراد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سبک ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
ناودانی:فولاد نصر آذربایجان کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۰ سنگین ۶متری
۱۰ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ناودانی ۱۰ سنگین ۱۲ متری
۱۰ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۲ سانتیمتر

ناودانی ۱۲ فابریک ۱۲ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری(۵۵ کیلویی)
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۲ سبک ۶ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۲ سبک ۱۲ متری
۱۲ سانتیمتر
ناودانی:مجتمع تولیدی و صنعتی دهشیر یزد کیلوگرم ۴,۴۵۰ ۴,۳۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
ناودانی ۱۲ سنگین ۶ متری
۱۲ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ناودانی ۱۲ سنگین ۱۲ متری
۱۲ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۴ سانتیمتر

ناودانی ۱۴ فابریک ۱۲ متری
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری(۶۶ کیلویی)
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سبک ۶ متری
۱۴ سانتیمتر
ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۴ سنگین ۶ متری
۱۴ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ناودانی ۱۴ سنگین ۱۲ متری
۱۴ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۶ سانتیمتر

ناودانی ۱۶ فابریک ۱۲ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:فولاد البرزغرب کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سبک ۶ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:فولاد الماس یزد کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سبک ۱۲ متری
۱۶ سانتیمتر
ناودانی:ذوب آهن اصفهان کیلوگرم ۴,۶۰۰ ۴,۴۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
ناودانی ۱۶ سنگین ۶ متری
۱۶ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
ناودانی ۱۶ سنگین ۱۲ متری
۱۶ سانتیمتر
فولاد ناب تبریز کیلوگرم ۴,۴۷۰ ۴,۷۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۱۸ سانتیمتر

ناودانی ۱۸ سبک ۱۲ متری
۱۸ سانتیمتر
ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۲۰ سانتیمتر

ناودانی ۲۰ سبک ۱۲ متری
۲۰ سانتیمتر
ناودانی:فایکوساری(فولاد البرز ایرانیان) کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۳ سانتیمتر

سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری
۳ سانتیمتر
سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ سایز ۶ متری
۳ سانتیمتر
سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۳ آنالیز ST۳۷ طول ۳ تا ۶ متری
۳ سانتیمتر
سپری:اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۴ سانتیمتر

سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۴ سانتیمتر
سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۴ تا ۶ متری
۴ سانتیمتر
سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۱۹۰ ۳,۱۹۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۴ سانتیمتر
سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۴ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۴ سانتیمتر
سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۵ سانتیمتر

سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۵ سانتیمتر
سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۱۵۰ ۳,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۵ سانتیمتر
سپری:گروه صنعتی شکفته مشهد کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۵ سانتیمتر
سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۵ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۵ سانتیمتر
سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

قیمت نبشی و ناودانی وسپری ۶ سانتیمتر

سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۶ سانتیمتر
سپری:فولاد نورد سجاد کیلوگرم ۴,۱۷۰ ۳,۱۷۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۶ سانتیمتر
سپری:کارخانه تهران کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
سپری ۶ آنالیز ST۳۷ طول ۶ متری
۶ سانتیمتر
سپری:اصفهان کیلوگرم ۴,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵