ورق


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 2 میل متفرقه ورق ۲۱۲,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۲۷,۰۰۰

قیمت ورق 3

ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 3 میل 3 متفرقه ورق ۳۱۵,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۹۲,۰۰۰

قیمت ورق ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق 2میل سیاه فولادمبارکه ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه کیلوگرم ۶,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۴,۲۰۰
ورق سیاه ۶ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۵۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۴,۹۰۰

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل ض۸میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۸میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۴,۸۵۰

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۸میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۰۰۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۱۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۰۰۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۱۲میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۲,۰۰۰

قیمت ورق ض۱۵میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۵میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۱۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۱۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۲۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۲۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۲۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۲۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۲۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۲۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۳۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۳۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۳۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۳۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۳۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۳۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۴۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۴۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۴۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۲میل×عرض رول۱۰۰۰

ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۰۰۰ میل ض۲میل×عرض رول۱۰۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۲میل×عرض رول۱۲۵۰

ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۲۵۰ میل ض۲میل×عرض رول۱۲۵۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۵۰

قیمت ورق ض۲.۵میل×عرض رول۱۲۵۰

ورق سیاه ۲/۵ میل عرض رول۱۲۵۰ میل ض۲.۵میل×عرض رول۱۲۵۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۳میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۳ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۳میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۴میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۴ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۴میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۵میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۵میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۶میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۶ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۶میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۸میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۸ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۸میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۱۰میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۰میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۱۲میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۲میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق ض۱۵میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۵میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰
ورق گالوانیزه رول ضخامت 0.5 و عرض 1250 میل فولاد شهرکرد کیلوگرم ۸,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۴,۳۰۰
ورق گالوانیزه تخت ضخامت 0.5 و عرض 1250 میل فولاد شهرکرد کیلوگرم ۸,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۴,۰۹۰

ورق