ورق


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 2 میل متفرقه ورق تماس بگیرید

قیمت ورق 3

ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 3 میل 3 متفرقه ورق تماس بگیرید

قیمت ورق ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق 2میل سیاه فولادمبارکه ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ فولاد مبارکه کیلوگرم ۶,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۹۰۰
ورق سیاه ۶ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۵۰۰

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل ض۸میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۸میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۵۵۰

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۸میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۵۰۰
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۱۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۵۰۰
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۱۲میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۶,۳۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۵۵۰

قیمت ورق ض۱۵میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل ض۱۵میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۴۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۵۴۰

قیمت ورق ض۱۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۱۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۲۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۲۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۲۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۲۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۲۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۲۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۳۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۳۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۳۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۳۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۳۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۳۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۴۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۴۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل ض۴۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰ ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۲میل×عرض رول۱۰۰۰

ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۰۰۰ میل ض۲میل×عرض رول۱۰۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۷,۰۰۰

قیمت ورق ض۲میل×عرض رول۱۲۵۰

ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۲۵۰ میل ض۲میل×عرض رول۱۲۵۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۹۰۰

قیمت ورق ض۲.۵میل×عرض رول۱۲۵۰

ورق سیاه ۲/۵ میل عرض رول۱۲۵۰ میل ض۲.۵میل×عرض رول۱۲۵۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق ض۳میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۳ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۳میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۶۰۰

قیمت ورق ض۴میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۴ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۴میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۷۰۰

قیمت ورق ض۵میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۵میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۷۰۰

قیمت ورق ض۶میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۶ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۶میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۶۰۰

قیمت ورق ض۸میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۸ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۸میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۶۰۰

قیمت ورق ض۱۰میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۰میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۶۰۰

قیمت ورق ض۱۲میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۲میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۶۰۰

قیمت ورق ض۱۵میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۵میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۳۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۶۰۰
ورق گالوانیزه رول ضخامت 0.5 و عرض 1250 میل فولاد شهرکرد کیلوگرم ۱۰,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۰,۷۰۰
ورق گالوانیزه تخت ضخامت 0.5 و عرض 1250 میل فولاد شهرکرد کیلوگرم ۱۰,۴۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۰,۷۰۰

ورق ها از پرکاربردترین انواع آهن آلات و محصولات فولادی به شمار می روند که در بخش های مختلف صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرند.

ورق های فولادی از نظر فرآیند تولید به دو صورت نورد سرد و نورد گرم بدست می آیند. در نورد سرد ورق های فولادی با ضخامت بالا را تحت فشار غلتک ها به ورق هایی با ضخامت های کمتر تبدیل میکنند که معمولا حاصل آن ورق رول می باشد که به صورت کلاف و در هم پیچیده بسته بندی می شوند.

ورق های نورد گرم معمولا به صورت فابریک (در ابعاد مشخص) و ضخامت های بالاتر تولید می شود اما این ورق ها را نیز می توان پس از خنک شدن - درصورت نداشتن ضخامت بیشتر از 15 میلیمتر - بصورت رول و با طول زیاد نیز بسته بندی کرد.

 عرض ورق ها معمولا 1.25 متر و 1.5 متر می باشد اما می توان در عرض های سفارشی مختلفی نیز تهیه کرد.

ورق سیاه حاصل نورد گرم است و ورق های روغنی و گالوانیزه حاصل نورد سرد می باشند که به صورت رولی (کلاف) بسته بندی می شوند.

در صورتیکه ورق های رول، باز شوند و در طول معینی برش خورده و به صورت شیت های ورق تخت آماده شوند، به آن ها ورق برشی یا ورق برش خورده می گویند.