ورق


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان) تاریخ
ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 2 میل متفرقه ورق ۱۲۷,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

قیمت ورق 3

ورق پانچ 2 * 1 ضخامت 3 میل
3
متفرقه ورق ۱۹۲,۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

قیمت ورق ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق 2میل سیاه فولادمبارکه
ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰
فولاد مبارکه کیلوگرم ۳,۲۵۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ورق سیاه ۶ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل
ض۶میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۰۴۰ ۲,۹۸۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل
ض۸میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰
ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل
ض۸میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۸میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۸ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۸میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل
ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰
ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل
ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل
ض۱۰میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰
ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۱۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۱۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۲۵۰ میل
ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۲۵۰
ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل
ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۰۰۰ ۲,۹۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل
ض۱۲میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰
ورق:فولاد کاویان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۱۲میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۱۲میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم ۲,۰۰۰ ۲,۹۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۱۵میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۱۵۰۰ میل
ض۱۵میل×۶۰۰۰×۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۹۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۱۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۱۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۲۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۲۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۲۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۲۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۲۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۲۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۳۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۳۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۳۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۳۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۳۵ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۳۵میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۴۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰

ورق سیاه ۴۰ میل تخت عرض ۲۰۰۰ میل
ض۴۰میل×۶۰۰۰×۲۰۰۰
ورق:فولاد اکسین خوزستان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۲میل×عرض رول۱۰۰۰

ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۰۰۰ میل
ض۲میل×عرض رول۱۰۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۳,۲۵۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

قیمت ورق ض۲میل×عرض رول۱۲۵۰

ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۲۵۰ میل
ض۲میل×عرض رول۱۲۵۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۵۰ ۳,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۲.۵میل×عرض رول۱۲۵۰

ورق سیاه ۲/۵ میل عرض رول۱۲۵۰ میل
ض۲.۵میل×عرض رول۱۲۵۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۳میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۳ میل عرض رول۱۵۰۰ میل
ض۳میل×عرض رول۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۴میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۴ میل عرض رول۱۵۰۰ میل
ض۴میل×عرض رول۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۵میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل
ض۵میل×عرض رول۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۶میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۶ میل عرض رول۱۵۰۰ میل
ض۶میل×عرض رول۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۸۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۸میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۸ میل عرض رول۱۵۰۰ میل
ض۸میل×عرض رول۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۹۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۱۰میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل عرض رول۱۵۰۰ میل
ض۱۰میل×عرض رول۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۹۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۱۲میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل عرض رول۱۵۰۰ میل
ض۱۲میل×عرض رول۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۹۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

قیمت ورق ض۱۵میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل
ض۱۵میل×عرض رول۱۵۰۰
ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۳,۲۰۰ ۲,۹۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ورق گالوانیزه رول ضخامت 0.5 و عرض 1250 میل فولاد شهرکرد کیلوگرم ۴,۳۰۰ ۴,۰۹۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
ورق گالوانیزه تخت ضخامت 0.5 و عرض 1250 میل فولاد شهرکرد کیلوگرم ۴,۰۹۰ ۴,۲۷۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

ورق