ورق صنعتی رول


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت(تومان)
ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۰۰۰ میل ض۲میل×عرض رول۱۰۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۲میل×عرض رول۱۲۵۰

ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۲۵۰ میل ض۲میل×عرض رول۱۲۵۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۲۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۵۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۲.۵میل×عرض رول۱۲۵۰

ورق سیاه ۲/۵ میل عرض رول۱۲۵۰ میل ض۲.۵میل×عرض رول۱۲۵۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت ورق صنعتی رول ض۳میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۳ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۳میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۴میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۴ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۴میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۵میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۵میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۸۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۶میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۶ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۶میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۸میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۸ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۸میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۱۰میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۰ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۰میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۱۲میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۲ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۲میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰

قیمت ورق صنعتی رول ض۱۵میل×عرض رول۱۵۰۰

ورق سیاه ۱۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل ض۱۵میل×عرض رول۱۵۰۰ ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۴,۱۰۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۳,۲۰۰