ورق صنعتی رول


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۰۰۰ میل 2 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۹۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۸۰۰
ورق سیاه ۲ میل عرض رول۱۲۵۰ میل 2 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۶,۸۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۶,۹۰۰
ورق سیاه ۲/۵ میل عرض رول۱۲۵۰ میل 2.5 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم تماس بگیرید
ورق سیاه ۳ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 3 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۴۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۶۰۰
ورق سیاه ۴ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 4 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۶۰۰
ورق سیاه ۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 5 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۵۵۰
ورق سیاه ۶ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 6 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
ورق سیاه ۸ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 8 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۶۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
ورق سیاه ۱۰ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 10 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
ورق سیاه ۱۲ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 12 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
ورق سیاه ۱۵ میل عرض رول۱۵۰۰ میل 15 ورق:فولاد مبارکه اصفهان کیلوگرم ۵,۵۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۶,۳۰۰
{{ product.p_name }} {{ isNumeric(product.cat_size_size) }} {{ product.com_name }} {{ product.u_name }} {{ formatPrice(product.p_price) }} {{ transConvertToPersianDate(product.p_time_update) }} {{ formatPrice(product.p_price_previuse) }} تماس بگیرید
  بیشتر