پروفیل


نام کالا سایز نام کارخانه واحد قیمت (تومان)
قوطی ضخامت ۲ میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵ 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲ میل ۲۵×۲۵ تا ۱۱۰×۱۱۰ 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت۲میل ۱۰×۱۰ تا ۲۵×۲۵ 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت۲میل ۲۵×۲۵ تا ۱۱۰×۱۱۰ 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰×۲۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰×۲۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰ × ۲۵) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰ × ۲۵) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۲۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۲۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۲۰ × ۳۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰×۲۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۴۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰×۴۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۲۰ × ۶۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۲۵ × ۲۵) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۹۰
قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۳۰ × ۳۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰×۳۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۳۰ × ۴۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰ × ۵۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۵۰×۳۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۳۰ × ۶۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰×۳۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰

قیمت پروفیل 2.5

قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۳۰ × ۶۰) 2.5 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.7

قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۳۰ × ۶۰) 2.7 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.75

قوطی ضخامت۲/۷۵میلیمتر(۳۰ × ۶۰) 2.75 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

قوطی ضخامت۲میلیمتر(۳۵ × ۳۵) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰

قیمت پروفیل 2.2

قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۳۵ × ۳۵) 2.2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.3

قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۳۵ × ۳۵) 2.3 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.5

قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۳۵ × ۳۵) 2.5 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.7

قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۳۵ × ۳۵) 2.7 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۴۰ × ۴۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰×۴۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰

قیمت پروفیل 2.2

قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۴۰ × ۴۰) 2.2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.3

قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۴۰ × ۴۰) 2.3 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.5

قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۴۰) 2.5 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.7

قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۴۰ × ۴۰) 2.7 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.75

قوطی ضخامت۲/۷۵میلیمتر(۴۰ × ۴۰) 2.75 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.8

قوطی ضخامت۲/۸میلیمتر(۴۰ × ۴۰) 2.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۴۰ × ۵۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰

قیمت پروفیل 2.2

قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۴۰ × ۵۰) 2.2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.3

قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۴۰ × ۵۰) 2.3 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.5

قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۵۰) 2.5 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.7

قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۴۰ × ۵۰) 2.7 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.8

قوطی ضخامت۲/۸میلیمتر(۴۰ × ۵۰) 2.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

قوطی ضخامت ۲ میلیمتر(۴۰ × ۶۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰×۴۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۴۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۴۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۴۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.8

قوطی ضخامت۲/۸میلیمتر(۴۰ × ۶۰) 2.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰ × ۸۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۸۰×۴۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰

قیمت پروفیل 2.2

قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۴۰ × ۸۰) 2.2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.3

قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۴۰ × ۸۰) 2.3 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.5

قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۸۰) 2.5 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۴۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۸۵میلیمتر(۴۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰

قیمت پروفیل 2.2

قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰) 2.2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2.5

قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰) 2.5 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۵۰ × ۵۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۵۰×۵۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰

قیمت پروفیل 2.2

قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۵۰ × ۵۰) 2.2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۵۰ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۵۰ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۶میلیمتر(۵۰ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۵۰ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۸میلیمتر(۵۰ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۵۰ × ۶۰) 2.2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۵۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۵۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۸میلیمتر(۵۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۵۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۵۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۵۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۸میلیمتر(۵۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۵۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۵۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۵۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰ × ۶۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰×۶۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز شاخه ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۶۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۶۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۶۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۶۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰ × ۸۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۶۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۶۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۶۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۶۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷۵میلیمتر(۶۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۸۵میلیمتر(۶۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۶۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۶۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۶۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷۵میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۷۰ × ۷۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۷۰×۷۰) پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۷۰ × ۷۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۷۰ × ۷۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۷۰ × ۷۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۷۰ × ۷۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۷۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۷۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۷۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۷۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۷۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۷۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۸۵میلیمتر(۷۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۷۵ × ۷۵) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۷۵ × ۷۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۷۵ × ۷۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۷۵ × ۷۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۷۵ × ۱۲۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۷۵ × ۱۲۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۷۵ × ۱۲۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۸۰ × ۸۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۸۰×۸۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۸۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۸۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۸۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۸۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۸میلیمتر(۸۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۸۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۸۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۸۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۸۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۸۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۸۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۸۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۸۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۹۰ × ۹۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۹۰×۹۰) 2 پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت۲/۲میلیمتر(۹۰ × ۹۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۳میلیمتر(۹۰ × ۹۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۹۰ × ۹۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۹۰ × ۹۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰۰× ۱۰۰) 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم ۶,۷۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۶,۸۵۰
قوطی ضخامت ۲میلیمتر(۱۰۰×۱۰۰) پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۱۰۰× ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۱۰۰× ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۸میلیمتر(۱۰۰× ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۵میلیمتر(۱۱۰× ۱۱۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۱۱۰× ۱۱۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۹میلیمتر(۱۲۰× ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۲/۷میلیمتر(۱۳۵ × ۱۳۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۲۰ × ۳۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۲۰ × ۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۲۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۲۵ × ۲۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۲۵ × ۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۲۵ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۳۰ × ۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۳۰ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۳۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۳۵ × ۳۵) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۴۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۵۰ × ۵۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۵۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۵۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۵۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۵۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۶۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۸۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۱۰۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳/۶۵میلیمتر(۶۰ × ۱۲۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۶۰ × ۱۴۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
قوطی ضخامت۳میلیمتر(۷۰ × ۷۰) پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 1.8

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

چهارچوب مکزیکی بیرون ۱۲-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 1.4

چهارچوب مکزیکی درون ۱۴-۸۶ضخامت۱/۴جهان پروفیل پارس 1.4 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 1.8

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

چهارچوب ۱۵-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 1.8

چهارچوب ۱۶-۸۶ضخامت۱/۸جهان پروفیل پارس 1.8 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید

قیمت پروفیل 2

چهارچوب ۱۶-۸۶ضخامت۲جهان پروفیل پارس 2 پروفیل: جهان پروفیل پارس کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل سپری۵۰۷,ضخامت 2 میل,شاخه۶متری امید البرز پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل لنگه دری ۵۰۸,ضخامت 2 میل,شاخه۶متری امید البرز پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل چهارچوبی ۵۰۹,ضخامت2 میل,شاخه۶متری امید البرز پروفیل:شرکت لوله و پروفیل امید البرز کیلوگرم تماس بگیرید

راهنمای خرید پروفیل

پروفیل‌ها یکی از انواع آهن آلات و مقاطع فولادی هستند که عموما از طریق نوردکاری ورق های رول سرد یا گرم ساخته می‌شوند.

 پروفیل در لغت به معنی ثابت بودن سطح مقطع در واحد طول می باشد و منظور از نامگذاری پروفیل بر روی این دسته از آهن آلات که به اعضای طولی نیز معروف اند همین ثابت ماندن شکل و سطح مقطع این مصالح می باشد. که در مورد تیرآهن ها و ناودانی و سپری و ... هم صدق می کند. اما در ایران بیشتر قوطی ها را با این نام می شناسند.  پروفیل ها اغلب برای ساخت درب و پنجره و چهارچوب آنها و همینطور نرده ها و حفاظ ها بکار می روند.

مشخصات ظاهری پروفیل

در یک دسته بندی کلی می توان پروفیل (قوطی) ها را به دو دسته پروفیل باز و پروفیل بسته تقسیم کرد.

 

پروفیل Z ، چهارچوب درب فرانسوی ، پروفیل ۹-۸۶ و ... بعنوان نمونه هایی از پروفیل باز و قوطی های مربعی و مستطیلی شکل، سپری، کلافی،لنگه دری، زوار و ... نیز نمونه هایی از پروفیل های بسته می باشند که معمولا به پروفیل درب و پنجره نیز معروف اند.

قوطی پروفیل ها را بسته به نوع کاربردشان، در بازار به ۳ گونه قوطی پروفیل مبلی ، قوطی پروفیل معمولی و قوطی پروفیل صنعتی دسته بندی می‌کنند:

 

قوطی پروفیل مبلی

این نوع پروفیل ها از ورق های با ضخامت کمتر تولید می شوند که کاربردشان اغلب تزئینی بوده و در مصنوعات فلزی نظیر مبلمان، بدنه دوچرخه، خودرو، کانکس و کانتینر و ... بکار می روند. ضخامت قوطی پروفیل مبلی بین 0.4 الی 1.5 می باشد و با نورد ورق های روغنی تولید می شوند که دارای سطح یکسانی بوده و ظرافت بیشتری در تولید آنها بکار رفته است همین امر باعث شده قیمت آنها نسبت به سایر قوطی ها بیشتر باشد. به این قوطی ها پروفیل سبک نیز گفته می شود زیرا وزن هر شاخه آنها بسیار کمتر از پروفیل های معمولی و سنگین است و به همین علت معمولا قیمت شاخه ای آنها، از پروفیل های معمولی نیز کمتر باشد.

قوطی پروفیل معمولی

این مقاطع نسبت به سایر پروفیل ها مصارف بیشتری را به خود اختصاص داده اند و از نورد ورق های سیاه و در اشکال مربع یا مستطیل ساخته می شوند.. بعلت وزن زیاد به آنها پروفیل سنگین نیز می گویند. کابرد آنها از استفاده به جای ستون در اسکلت ساختمان و قوطی در و پنجره گرفته تا در صنعت و شاسی ماشین آلات سنگین و ... را نیز شامل می شود. ضخامت این مقاطع تقریبا 1.5 تا 2.5 میلیمتر می باشد. علیرغم قیمت پایین آنها در واحد کیلوگرم، قیمت شاخه ای آنها بعلت سنگینی زیاد، گران تر از سایر پروفیل ها خواهد بود. از ویژگی های این پروفیل می توان به مقاومت بالای خمشی و پیچشی و همچنین جوش پذیری عالی اشاره کرد.

 

قوطی پروفیل صنعتی

پروفیل هایی با مقطع مربعی شکل هستند که ضخامت آنها بیشتر از 3 میلیمتر می باشد. این قوطی ها در وارد خاص و در صنایع بکار برده می شوند.

قوطی پروفیل ستونی

این قوطی ها نیز مقطع مربعی شکل دارند و در شاخه های 12 متری با ضخامت های معمولا بین 3 الی 5 میلیمتر در دسترس هستند. قوطی ها در مقابل پیچش مقاومت مطلوب تری نسبت به تیرآهن تکی دارند و همین امر موجب می شود در برخی موارد این مقاطع به تیرآهن های IPE ترجیح داده شوند.

برای خرید قوطی و پروفیل قبل از همه باید به کاربری آن دقت کرد که مقطع مورد نظر شما در چه زمینه و موردی بکار خواهد رفت. توجه داشته باشید که کیفیت قوطی های معمولی در بازار تنوع و تفاوت های زیادی دارد و قوطی های باکیفیت معمولا وزن و قیمت بالاتری دارند.  لذا در انتخاب آنها باید دقت بیشتری به خرج داد.

همچنین می توانید با استفاده از جدول وزنی هوشمند پروفیل ارائه شده در سایت وزن پروفیل خریداری شده تان را با وزن استاندارد آن مقایسه کنید. معمولا وزن ها مطابق استاندارد نبوده و اختلاف اندکی دارند که این اختلاف هر چه کمتر باشد نشان دهنده مرغوب بودن پروفیل شما است.